Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Opći podaci

Danas, u petak 20. svibnja 2011. u „Narodnim novinama“, broj 56/11 objavljene su Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama.

Ti izbori održat će se u nedjelju 10. srpnja 2011. Za članove vijeća nacionalnih manjina Vlada je raspisala ukupno 312 izbora i to 71 u županijama i Gradu Zagrebu, 127 u gradovima i 114 u općinama.

Za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisana su ukupno 232 izbora, od čega 88 u županijama i u Gradu Zagrebu, 81 u gradovima i 63 u općinama.

Biračko pravo (kako aktivno, tako i pasivno) u izborima za članove vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika odrenene nacionalne manjine imaju pripadnici te nacionalne manjine, koji su navršili 18 godina, s prebivalištem u jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave za koje su pojedini izbori raspisani, dakako, uz uvjet da su upisani u izvatku iz popisa birača ili da glasuju na temelju zakonom propisane potvrde.

Pravo birača na provjeru upisa u popis birača

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske moli medije da posebno pozovu birače da

na vrijeme provjere jesu li upisani u popis birača.

Služba za opću upravu ureda državne uprave u županiji dužna je objavom izvijestiti granane,

pripadnike nacionalnih manjina naznačene u odlukama o raspisivanju izbora i o mogućnosti

uvida u popis birača.

Svaki grananin pripadnik nacionalne manjine naznačene u odlukama o raspisivanju izbora

ima pravo pregledati popis birača i tražiti njegovu dopunu ili ispravak.

U slučaju potrebe granani, pripadnici nacionalnih manjina naznačenih u odlukama o

raspisivanju izbora, mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak popisa birača

najkasnije 14 dana prije dana odrenenog za održavanje izbora tj. najkasnije do 25.

lipnja 2011.

U popis birača koji se zaključuje za ove izbore upisat će se i osobe, pripadnici nacionalnih

manjina naznačenih u odlukama o raspisivanju izbora, koji će na dan izbora navršiti 18 godina

života.

Tijek rokova u postupku kandidiranja

Prijedlozi lista kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina moraju biti

zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od

dana raspisivanja izbora, dakle 1. lipnja 2011. do 24:00 sata.

Nadležno izborno povjerenstvo će u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene

liste kandidata za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, navodeći tko su

predlagatelji, kao i sastaviti te objaviti izbornu listu, najkasnije u roku 48 sati od isteka roka

propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja prijedloga, dakle 3. lipnja 2011. do 24:00

sata. Na izbornu listu unose se svi valjano predloženi kandidati prema abecednom redu

prezimena.

Pravo nacionalnih manjina na izbor svojih predstavnika

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 i

80/10) u članku 23. propisao je pravo nacionalnih manjina da, s ciljem unaprjenenja,

očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu, biraju svoje predstavnike, radi

sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima, putem vijeća nacionalnih

manjina i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.

Prema članku 24. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, u jedinicama samouprave

na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u

ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u jedinicama lokalne samouprave na čijem

području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine te u jedinicama područne

(regionalne) samouprave na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine,

pripadnici svake takve nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine.

U vijeće nacionalne manjine općine bira se 10 članova, u vijeće grada bira se 15, a u vijeće

županije bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine.

Ako nije ispunjen barem jedan od navedenih uvjeta za izbor vijeća nacionalnih manjina, a na

području jedinice samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje

ovakve jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalne manjine.

Kandidate za članove vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidate za predstavnike

nacionalnih manjina mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili najmanje 20 pripadnika

nacionalne manjine s područja općine odnosno 30 s područja grada ili 50 s područja županije.

Pripadnici svake manjine biraju svoje vijeće, odnosno predstavnika nacionalne manjine.

Za članove vijeća nacionalnih manjina biti će izabrani kandidati koji će dobiti najveći broj

glasova birača koji su glasovali, ovisno o broju članova vijeća nacionalne manjine koji se bira

u pojedinoj jedinici.

Za predstavnika nacionalne manjine biti će izabran onaj kandidat koji će dobiti najveći broj

glasova birača koji su glasovali.

Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno

tajnim glasovanjem, za razdoblje od četiri godine, a na postupak izbora i druga pitanja u svezi

s njihovim izborom shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih

tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01,

10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07).

Kako pročišćeni tekst obuhvaća tekst zakona i sve njegove izmjene i dopune, Državno

izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će se, radi praktičnosti i preglednosti teksta i

sadržaja, koristiti u svome radu navedenim pročišćenim tekstom zakona koji je objavljen u

„Narodnim novinama“, broj 44/05, te izmjenama i dopunama Zakona koje su objavljene u

„Narodnim novinama“, broj 109/07.

Obvezatne upute za provonenje izbora

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donijelo je i objavilo u „Narodnim

novinama“, broj 56/11 Obvezatne upute za provonenje ovih izbora kojima se reguliraju

redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (OBVEZATNE UPUTE broj VM I), obrasci za

postupak kandidiranja (OBVEZATNE UPUTE broj VM II) te postupak kandidiranja

(OBVEZATNE UPUTE broj VM III).

Pripreme i provonenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave obavljat će se isključivo na obrascima

propisanim Obvezatnom uputom broj VM II.

Obrasce potrebne za provonenje izbora zainteresirani mogu kupiti u poslovnicama

trgovačke mreže „Narodnih novina“, odnosno preuzeti na Internet stranici Državnog

izbornog povjerenstva na adresi www.izbori.hr.

Analitika izbora i pristup informacijama

Ovo priopćenje, kao i analitika podataka o broju raspisanih izbora te obrasci za postupak

kandidiranja nalaze se na Internet stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike

Hrvatske na adresi www.izbori.hr.

Državno izborno povjerenstvo obavještavati će predstavnike medija o provonenju izbora na

konferencijama za novinare te priopćenjima za javnost.

Sjedište Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Informacije se mogu dobiti i u sjedištu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

na adresi Zagreb, Visoka 15.

Brojevi telefona: 01/4569-712

01/4569-713

Brojevi telefaksa: 01/6303-509

01/4569-781

PREDSJEDNIK

Branko Hrvatin, dipl. iur., v.r.

Petar Glušica