Akcijski plan

Sudjelovanje predstavnika bošnjačke nacionalne manjine na okruglom stolu 23.listopada 2008 godine u organizaciji Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava uz potporu Konig Baudouin Foundation i belgijske lutrije

Iz izlaganja organizatora ovog seminara može se iščitati program namjenjen članovima Vijeća nacionalnih manjina i Predstavnicima nacionalnih manjina Republike Hrvatske , nevladinim organizacijama za ljudska prava o doprinosu i ulozi manjinskih organizacija i institucija o učinkovitoj provedbi OKVIRNE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU NACIONALNIH MANJINA u desetgodišnjem djelovanju  obezujućeg dokumenta Vijeća Europe. Koalicija manjinskih nevladinih organizacija i nevladinih organizacija za zaštitu manjinskih prava, okupila se da bi ocijenili dosadašnje provedbe Okvirne konvencije tijekom prvog desetljeća od njezina stupanja na snagu.

Opće je mišljenje da je Okvirna konvencija omogućila koristan rad na zaštiti i promociji etnija,etničkih identiteta, uključujući rad na pitanjima jezika, kulture i obrazovanja. Konvencija je utjecala na uspostavljanju dijaloga između manjinskih organizacija i različitih razina vlasti i istovremeno odigrala jeznačajnu ulogu kao instrument za suzbijanje diskriminacije.

Koalicija nevladinih organizacija izradile su takst pod nazivom”Deklaracija NGO-a o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina”. Potpisale su do sada osamdestpet nevladinih oranizacija koje se bave zaštitom manjinskih prava.

Ovaj tekst deklaracije podijeljen je svim predstavnicima lokalne samouprave tj. Vijećima i Predstavnicima nacionalnih manjina da se očituju i na taj način izravno sudjeluju u i raspravljaju u izradi ove deklaracije.VBNMGZ-a dobilo je tekst u cijelosti i može se objaviti na našoj web stranici.

U raspravama na ovom okruglom stolu sudjelovali su predstavnici nevladinih organizacija Ljubomir Mikić, organizator i moderator ove tribine, Snježana Bokulić, predstavnica MRG-a Minority Rights Group, mr. Mirjana Domini bivši član Savjetodavnog tijela Vijeća Europe,i nažalost samo jedan predstavnik Ureda za nacionalne manjine Renata Špoljar , a izostali su predstavnici oficijelne vlasti.

Ministarsvo pravosuđa je trebalo na ovoj tribini predstaviti “Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina iz 2008.” Koristi za današnju  raspravu o dokumentu “Nacionalni akcijski plan”mogu biti za manjinske zajednice samo ukoliko su svi sudionici ovog skupa upoznati i ukoliko je  dokument javno objavljen , moglo se čuti od predstavnika pojedinih nevladinih organizacija i predstavnika vijeća nacionalnih manjina.

Očito da je izostala informacija o ovom važnom dokumentu , te su sudionici ovog seminara zatražili očitovanje predstavnika Ministarstva pravosuđa o prezentiranju javnosti Nacionalnog akcijskog plana 2007/2008.Vlada RH je donijela taj dokument , a rezultate ćemo vidjeti tek krajem godine kada ćemo rezimirati sve što se napravilo u provedbi Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama.

Jasna Šehović
Član VBNMGZ-a

admin