Konferencija o finansiranju zdravstva, penzija i davanja za nezaposlene na zapadnom Balkanu


SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, 27. februar 2008. godine

Svjetska banka u saradnji sa Direkcijom za ekonomsko
planiranje Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju
na visokom nivou o finansiranju zdravstva, penzija i davanja
za nezaposlene na zapadnom Balkanu, koja će biti održana
28. i 29. februara 2008. godine.

 

Na konferenciji će se okupiti ključni zvaničnici vlade iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Srbije, kao i stručnjaci iz Svjetske banke i drugih međunarodnih organizacijama. Učesnici na konferenciji će razmijeniti najnovija istraživanja i iskustva iz zemalja u vezi sa socijalnim osiguranjem i sa tim vezanim finansijskim pitanjima. Konferencija takođe ima za cilj postizanje opšteg koncenzusa o neophodnim reformama finansiranja zdravstva, penzija i davanja za nezaposlene, posebno  kontekstu starenja stanovništva.

Na konferenciji će takođe biti prikazana nova studija Svjetske banke o starenju stanovništva u istočnoj Evropi i srednjoj Aziji , Iz crvenog u sivo (From Red to Gray). Stanovništvo koje stari u svim zemljama regiona (osim Albanije) ima važne implikacije po politike u svjetlu pitanja koja se nalaze u srcu programa konferencije.

Odluka o održavanju regionalne konferencije o finansiranju zdravstva, penzija i davanja za nezaposlene u ovom trenutku odražava kritičnu važnost te teme za zemlje zapadnog Balkana. Te zemlje se suočavaju sa izazovima vezanim za održivost njihovih postojećih modela socijalnog osiguranja. Na primjer, bez obzira na solidan ekonomski rast u Bosni i Hercegovini (BH) i drugim dijelovima regiona, postoji deficit radnih mjesta, posebno u formalnom sektoru.

To je posebno problematično zbog toga što se programi zdravstvene zaštite, penzijskih davanja i davanja za nezaposlene uglavnom finansiraju iz doprinosa na plate koji se naplaćuju od lica sa registrovanim zaposlenjem. U skladu sa tim, vlasti moraju da se oslanjaju na usku poresku osnovicu za naplatu prihoda. Konsekvenca toga su visoke poreske stope što, sa svoje strane, stvara dodatne demotivacione faktore za zapošljavanje u formalnom sektoru. Taj problem je posebno akutan u BH, imajući u vidu znatne budžetske odlive na širok spektar davanja za pojedine kategorije korisnika. Štaviše, starenje stanovništva u zemlji stvoriće dodatne pritiske, pošto se može očekivati da će potrošnja na penzije i zdravstvo porasti sa povećanjem stopa zavisnosti grupa stanovništva.

Imajući u vidu sve te faktore, postoji potreba da BH (kao i sve zemlje zapadnog Balkana) pažljivo razmotri finansiranje i pružanje zdravstvene zaštite, penzijskih davanja i davanja za nezaposlene i da ocijeni potencijalne opcije za reforme. Djelotvorno finansiranje tih ključnih službi i davanja na način koji dovodi do povoljnih ishoda u vezi sa zapošljavanjem biće važno za generisanje rasta i smanjivanje siromaštva i ugroženosti. To će biti značajno za daljnje napredovanje na putu ka usklađivanju sa EU , a članstvo u EU predstavlja cilj najvišeg prioriteta za sve zemlje u regionu.

Konferencija će biti zaključena panel diskusijom o politikama u kojoj će učestvovati ministri i viši zvaničnici vlada i na kojoj će se izvesti zaključci sa diskusija i razmotriti prioriteti za reformu politika.

admin