NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU

NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU

Položaj i perspektive

U sklopu tribina i promocija knjiga predviđenih Programom rada za 2012. godinu, BNZ GZ i ZŽ je, 10. listopada u dvorani BNZ, u suradnji sa PLEJADA d.o.o. predstavila knjigu NACIONALNE MANJINE U ZAGREBU, koju su pripremila trojica autora: Dragutin Babić, sociolog, viši znanstveni suradnik na Institutu za migracije i narodnosti; Filip Škiljan, povjesničar, znanstveni suradnik na Institutu za migracije i narodnoste te Drago Župarić – Iljić, sociolog, znanstveni novak na Institutu za migracije i narodnosti.

Trojica znanstvenika istražila je sve bitne aspekte života i djelovanja 18 nacionalnih manjina u Zagrebu. Nakon kraćeg povijesnog pregleda, prikazali su organiziranost, a zatim obrazovno, kulturno, religijsko i medijsko djelovanje nacionalnih manjina. Najveću pozornost znanstvenici su posvetili socijalnom kapitalu, ali ništa manje od manjinskog identiteta i percepcije ugroženosti! Kroz sažetak životopisa devet vijeća nacionalnih manjina ( Albanci, Bošnjaci, Česi, Crnogorci, Makedonci, Mađari, Slovenci i Srbi ) proveli su istraživanje i analizu da bi došli do podataka koji nam više govore o životu nacionalnih manjina u Zagrebu, koji mogu biti dobar osnov za slično istraživanje na razini RH.

Knjigu su predstavili dr.sc.Dino Mujadžević, Ilija Renić kao urednik iste, te dvojica autora, Dragutin Babić i Drago Župarić – Iljić.

Sadržaj predavanja priznatih znanstvenika temelji se na konstrukciji da pored nacionalnih manjina postoji i nacionalna većina, spram koje svaka manjina stupa u ambivalentan odnos. S jedne strane, manina nastoji da se integrira unutar većine kako bi se s njom izjednačila u ostvarivanju svojih građanskih prava, a s druge strane nastoji očuvati svoj poseban kulturni identitet putem odbijanja na kulturnu asimilaciju odnosno akulturaciju! Dakle, danas je suština prava pripadnika nacionalnih manjina u nediskriminaciji, jednakosti i posebnim, dodatnim mjerama koje osiguravaju očuvanje njihovog nacionalnog, vjerskog, kulturnog i jezičnog identiteta.

Kemal B. Bukvić,magistar politologije

Iva