PROGRAM RADA VBNMGZ

PROGRAM RADA VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Program je izrađen temeljem usuglašenih Kriterija za izradu programa rada Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, usvojenih od strane Koordinacije Vjeća i Predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba na sjednici održanoj 10. i 11.veljače 2005. godine.

Temeljem članka 18. Statuta Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu Vijeće) na 6.sjednici održanoj 31.siječnja 2005. godine donijelo je slijedeći:

1.0. INFORMIRANJE

Program informiranja je u funkciji informiranja javnosti o postojanju i djelovanju, problemima, perspektivama i nacionalnim identitetu u najšireme smislu, kao i informiranje o svim pitanjima od posebnog značaja za pripadnike bošnjačke nacionalnosti Grada Zagreba.

1.1. WEB STRANICA

Na web stranici Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba bit će objavljene sve vijesti i informacije od značaja za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i šire te obavijesti i izvješća o kulturnim događanjima, manifestacijama i djelovanju Vijeća i drugih bošnjačkih asocijacija u Republici Hrvatskoj.

Projekt web stranice sadrži koncipiranje i izradu stranice, zakup prostora, te kontuirano izmjenjivanje informacija na web stranici.

Rok izvršenja svibanj 2005. godina

1.2. ČASOPIS

U suradnji sa Koordinacijom vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i drugim bošnjačkim asocijacijama organizirati izdavanje časopisa radi izvještavanja bošnjačke nacionalne zajednice o radu Vijeća i drugim značajnim događajima koji su od interesa za pripadnike bošnjačke nacionalne manjine.

Rok izvršenja travanj 2005. godina

1.3. DRUGI OBLICI INFORMIRANJA

Vijeće će osim web stranice i časopisa koristiti i druge oblike javnog informiranja. Cilj nam je ostvariti suradnju sa nacionalnim i lokalnim medijima radi ostvarivanja uvjeta za informiranje bošnjačke zajednice Zagreba kraćim radijskim, odnosno televizijskim programima sa dugoročnim ciljem ostvarivanja posebnih emisija. Vijeće će organizirati press konferencije kao oblik prenošenja informacija o svome radu i stavovima te održavati stalne kontakte sa novinarima koji prate djelatnost nacionalnih manjina kao i dopisnicima Bosansko Hercegovačkih medija u Zagrebu.

Rok : prema potrebi

2.0. IZDAVAŠTVO

2.1. TISKANJE BROŠURE

U cilju informiranja o značaju i potrebi preimenovanja ranijeg nacionalnog naziva Musliman u naziv Bošnjak, tiskati brošuru koja bi objasnila i definirala identitet Bošnjaka, odnosno koja bi encikolopedijski odgovorila na pitanje tko su Bošnjaci.

Rok izvršenja: 31.ožujak 2005.

3.0. MANIFESTACIJE

Radi očuvanja, razvoja, promicanja i iskazivanja bošnjačkog nacionalnog i kulturnog identiteta organizirati manifestacije za obilježavanje vjerskih i državnih blagdana Bosne i Hercegovine, kao i drugih značajnih događaja iz povijesti Bošnjaka i državnosti Bosne i Hercegovine.

3.1. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA KURBAN BAJRAMA

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba povodom Kurban Bajrama prirediti će kulturno umjetnički program u Islamskom centru u Zagreb. Program će izvesti ženski zbor "ARABESKE", pjevački zbor "BULBUL" i "ANSAMBLI" narodnih igara.
Blagdan Kurban Bajram je blagdan svih koji pripadaju kulturno-povijesnom i civilizacijskom krugu islama, kojeg su Bošnjaci prihvatili i kao svoj nacionalni blagdan.

Rok izvršenja 20. siječanj 2005. godina

3.2. OBILJEŽAVANJE HIDŽRETSKE NOVE GODINE 1426.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i Medžlis islamske zajednice Zagreb povodom nove 1426. Hidžretske godine prirediti će dramski program "OMER I MERIMA" u velikoj dvorani Islamskog centra u Zagrebu kojeg će izvesti dramska sekcija Medrese dr. Ahmed Smajlović.
Nakon dramskog programa u prostorijama Medrese dr.Ahmed Smajlović Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba priredit će se slavlje za mladež povodom Nove hidžretsku 1426. godine.

Rok izvršenja 10. veljače 2005. godine

3.3. OBILJEŽAVANJE DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Povodom Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine 01.ožujka 2005.godine održati svečanu sjednicu županijskih Vijeća i Predstavnika te obaviti svečano ptpisivanje Sporazuma o osnivanju Koordinacije županijskih Vijeća i Predstavnika bošnjačke zajednice u Republici Hrvatskoj.

Rok izvršenja 01. ožujak 2005.

3.4.OBILJEŽAVANJE DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji sa Ambasadom Bosne i Hercegovine prigodnim predavanjem i recitacijom poezije obilježiti će Dan pobjede nad fašizmom.

Rok izvršenja 09. svibanj 2005. godina

3.5. OBILJEŽAVANJE DESETE OBLJETNICE STRADANJA BOŠNJAKA U
SREBRENICI

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji sa Ambasadom Bosne i Hercegovine, udrugama iz Srebrenice i bošnjačkim asocijacijama u Republici Hrvatskoj obilježiti će desetu obljetnicu stradanja Bošnjaka u Srebrenici.

Rok izvršenja 11. srpanj 2005. godina

3.6. OBILJEŽAVANJE MJESECA RAMAZANA

Tijekom mjeseca Ramazana obilježiti značajne datume iz povijesti Islama odgovarajućim manifestacijama koje će realizirati ženski zbor "ARABESKE ", pjevački zbor "BULBULI", "ANSAMBLI" narodnih igara i dramska sekcija Medrese dr. Ahmed Smajlović na dana pobjede na Bedru i noći Lejletul-Kadru.

Rok izvršenja tijekom listopada 2005. godina

3.7. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA RAMAZANSKOG BAJRAMA

Održati koncert povodom Ramazanskog Bajrama u čijoj bi realizaciji sudjelovale ženski zbor "Arabeske", "Bulbuli", Ansambli narodnih igara i gosti kulturni umjetničkih društava Bošnjaka iz drugih gradova, a po mogućnosti osigurati gostovanje i jednog kulturno umjetničkog društv iz Bosne i Hercegovine.

Rok izvršenja 03. studenog 2005. godina

3.8. OBILJEŽAVANJE DANA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u suradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine organizirati će prigodan program povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine i to na način prigodnog izlaganja o povijesti državnosti Bosne i Hercegovine, te izvođenjem kulturno umjetničkog programa.

Rok izvršenja 25. studenog 2005. godine

4.0. EDUKACIJA

4.1. PREDAVANJA

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organizirati će predavanja eminentnih stručnjaka na temu povijesti Bošnjaka, povijest državnosti Bosne i Hercegovine i Bošnjaci u Hrvatskoj, važnost nacionalnog identiteta i nacionalne manjine u Europskoj uniji.

Rok izvršenja prema dogovoru sa predavačima

4.2. SEMINAR

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba organizirati će seminar za članove Vijeća o upoznavanju zakonskih propisa o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i ostvarivanju nacionalnih manjinskih prava.

Rok izvšenja svibanj 2005.godine

4.3. TRIBINA

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine organizirati će tribinu pod nazivom "ŠTO ZA MENE ZNAČI BITI BOŠNJAK" u kojeme bi sudjelovali eminentni stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i susjednih država.

Rok izvršenja rujan 2005.godine.

4.4. OKRUGLI STOL

Organizirati okrugli stol na temu: "Bošnjaci u hrvatskoj književnosti", "Bošnjaci u hrvatskom sportu", "Bošnjaci u hrvatskoj kulturi" i "Položaj i uloga Vijeća u manjinskoj zajednici".
Nosioci okruglog stola bili bi stručnjaci za gore navedene teme.

Prema dogovoru s nosiocima okrugloga stola

5.0. SURADNJA

5.1. USPOSTAVITI SURADNJU SA MATIČNOM DOMOVINOM BiH

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba uspostaviti će suradnju sa matičnom domovinom, Bosnom i Hercegovinom i na taj način ostvariti vezu i suradnju sa bošnjačkim nacionalnim institucijama koje su od interesa za bošnjačku nacionalnu zajednicu Grada Zagreba. Ovim programom želimo uspostaviti i suradnju sa uglednim pojedincima, znanastvenicima i gospodarstvenicima iz Bosne i Hercegovine te sa zainteresiranim institucijama organizirati kulturne susrete, izložbe, promocije knjiga, seminare, predavanja, okrugle stolove i druge aktivnosti.

Rok izvršenja – prema dogovoru

5.2. USPOSTAVITI SURADNJU S BOŠNJAČKOM DIJASPOROM

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine uspostaviti će suradnju sa bošnjačkom dijasporom u svijetu, a posebno suradnju želimo ostvariti sa bošnjačkim zajednicama u Sloveniji, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Rok izvšenja prema dogovoru

Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

mr.sc. Tarik Kulenović

admin