STATUT VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, na 12. sjednici, 6. srpnja 2006., donijelo je

STATUT

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom utvrđuje naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljem tekstu: Vijeće). Statutom se utvrđuje zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja Vijeća. Statutom se utvrđuju i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za Vijeće.

Članak 2.

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba je institucija manjinske samouprave Bošnjaka osnovana s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika bošnjačke nacionalne manjine na području Grada Zagreba, te radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu.

Temelj osnivanja Vijeća su:

– članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno o njihovom nacionalnom, vjerskom ili drugom podrijetlu, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni svi pripadnici naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;

– Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Ustavni zakon) kojim se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava.

Vijeće djeluje na načelu tretiranja prava Bošnjaka u Republici Hrvatskoj kao neotuđivih ljudskih i građanskih prava,

– u skladu s ustavnopravnim sustavom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim dokumentima, polazeći od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava, a – uz puno uvažavanje neovisnosti, jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti i ustavnopravnog uređenja Republike Hrvatske.

Članak 3.

 

Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.

Skraćeni naziv Vijeća je: Bošnjačko vijeće Zagreba.

Oznaka bošnjačke nacionalne manjine je ljiljan.

Sjedište Vijeća je u Zagrebu.

Adresa sjedišta Vijeća je Trnjanska 35, Zagreb.

Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.

Vijeće zastupaju predsjednik i potpredsjednici Vijeća zaduženi po posebnim resorima, a u odsutnosti predsjednika jedan od potpredsjednika, kojeg većinom svih glasova imenuje Vijeće.

Članak 4.

Vijeće je neprofitna pravna osoba.

Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u Registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 6.

Vijeće ima pečat i logotip.

Vijeće posebnom odlukom uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

Članak 7.

 

Ciljevi Vijeća su zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

U sklopu toga, Vijeće djeluje na:

– afirmiranju i ostvarivanju nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih osobnih i kolektivnih prava i interesa Bošnjaka;

– zaštiti i unapređivanju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka;

– stvaranju uvjeta za rad postojećih i osnivanju i razvoju novih organizacija i institucija od interesa za Bošnjake na području djelovanja Vijeća;

– razvijanju suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnja bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama;

– suradnji i razvijanju odnosa s Bošnjacima izvan Republike Hrvatske.

Članak 8.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Grada Zagreba, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:

– predlaže tijelima Grada Zagreba mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za bošnjačku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;

– ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Grada Zagreba;

– biva obavještavano o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela Grada Zagreba, a tiče se položaja bošnjačke nacionalne manjine;

– daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;

– razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući i prijedloge zakona i drugih propisa u tijeku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode i prava građanina (izborni sustav, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za bošnjačku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Bošnjaka iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske u suradnji sa ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko Koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH;

– prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka i podnosi lokalnim vlastima Grada Zagreba, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi u suradnji sa ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko Koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH;

– dužno je obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove opće uprave ukoliko smatra da je opći akt Grada Zagreba ili neka njegova odredba protivna Ustavu, Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. Obavijest o tome upućuje također i Poglavarstvu Grada Zagreba i Savjetu za nacionalne manjine RH;

– daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima Grada Zagreba i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće sudjelovanje i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;

– surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije, OESS i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama;

– organizira savjetovanja.

III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

Članak 9.

 

Članove Vijeća (u daljem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasovanjem pripadnici bošnjačke nacionalne manjine koji žive na području Grada Zagreba.

Mandat vijećnika traje 4 godine.

Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge bošnjačke nacionalne manjine ili najmanje 50 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Na postupak i izbor vijećnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 10.

 

Prava i dužnosti članova Vijeća su:

– birati i biti izabrani u tijela Vijeća,

– sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati,

– sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti,

– sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je član i glasati,

– da budu obaviješteni o radu i materijalno – financijskom poslovanju Vijeća,

– davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela,

– da informiraju Vijeće o problemima i potrebama bošnjačke nacionalne manjine;

– da se pridržavaju odredbi ovog statuta i drugih općih akata Vijeća;

– da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovog statuta ili drugim aktima Vijeća.

Članak 11.

 

Vijećniku prestaje vijećnički mandat:

– ako podnese ostavku,

– ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,

– smrću

Članak 12.

Članovi Vijeća mogu primati naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i mjesečnu nagradu, do iznosa sukladno Pravilniku o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjine (Narodne novine br. 24 od 1.3.2006.).

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

Članak 13.

 

Vijeće čini 25 vijećnika.

Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

Ukoliko sjednici ne pristupi većina svih članova Vijeća, predsjednik saziva novu sjednicu Vijeća u roku od 7 dana.

Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi statut, poslovnik, program rada, financijski plan, završni račun, odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika, o osnivanju, odnosno pristupanju koordinacijskom tijelu bošnjačke nacionalne manjine, o imenovanju i razrješenju stalnih predstavnika Vijeća u koordinacijsko tijelo bošnjačke nacionalne manjine, te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim statutom ili poslovnikom Vijeća.

Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim u slučajevima izbora ili razrješenja predsjednika i potpredsjednika ili kada tajno glasovanje zatraži predsjednik ili 1/5 vijećnika.

Članak 14.

 

A) Tijela Vijeća su:

1. Predsjednik Vijeća

2. Predsjedništvo

3. Nadzorni odbor

B) Stalna radna tijela Vijeća su:

1. Komisija za program i djelatnosti

2. Komisija za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka

3. Komisija za odgoj, obrazovanje i omladinu

4. Komisija za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju

5. Financijska komisija

Članak 15.

Predsjedništvo čine:

1. Predsjednik Vijeća

2. Dva potpredsjednika Vijeća

3. Predsjednik Komisije za program i djelatnosti

4. Predsjednik Financijske komisije

Predsjednik Vijeća je po funkciji i predsjednik Predsjedništva.

(Prema potrebi, Vijeće može osnivati i druga tijela, o čemu se donosi posebna odluka.)

Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz reda svojih članova.

Članak 16.

 

1. Vijeće ima Predsjedništvo.

2. Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo Vijeća.

3. Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.

4. Predsjedništvo ima prava i dužnosti da:

a) priprema sjednice Vijeća,

b) razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i odluke iz njegove nadležnosti,

c) prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge za unapređenje njihova rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili više radnih tijela,

d) predlaže Vijeću imenovanje i razrješenje članova radnih tijela,

e) prati realizaciju odluka Vijeća.

5. Po posebnoj ovlasti Vijeća Predsjedništvo može obavljati i poslove iz nadležnosti Vijeća osim poslova koji su odredbama Ustavnog zakona u isključivoj nadležnosti Vijeća.

6. Sjednice Predsjedništvo održavaju se po potrebi.

7. Sjednici Predsjedništva prisustvuje tajnik Vijeća a po potrebi se pozivaju i predsjednici stalnih radnih tijela Vijeća.

8. Predsjedništvo može obavljati i druge poslove određene ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.

9. Organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za djelovanje Predsjedništva uređuju se Poslovnikom o radu Predsjedništva Vijeća.

Članak 17.

 

Sjednice Vijeća po odluci i dnevnom redu utvrđenom na sjednici Predsjedništva saziva predsjednik Vijeća, sukladno programu rada, najmanje jednom u 3 mjeseca.

Sjednica se saziva pisanim pozivom članovima Vijeća najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

Članak 18.

 

O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi se zapisnik.

Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća, te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.

Zapisnik obvezatno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.

Članak 19.

 

Najmanje jedna trećina (1/3) vijećnika ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje izvanredne sjednice.

Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži jedna trećina (1/3) vijećnika.

Zahtjev za izvanrednom sjednicom se dostavlja Predsjedniku pismenim putem, a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.

Ukoliko Predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.

Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili potpredsjednik ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih članova.

Članak 20.

 

Vijeće ima prava i dužnosti:

– donosi i tumači statut i njegove izmjene i dopune;

– donosi i tumači poslovnik i njegove izmjene i dopune;

– donosi program i plan rada Vijeća,

– donosi financijski plan i usvaja završni račun;

– donosi odluku o načinu obavljanja stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova;

– bira i razrješava predsjednika;

– bira i razrješava potpredsjednike;

– imenuje i razrješava, na prijedlog Predsjedništva Vijeća, predsjednike radnih tijela;

– potvrđuje imenovanje članova radnih tijela,

– predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine RH iz reda bošnjačke nacionalne manjine,

– razmatra i usvaja izvještaje svih tijela koje bira i imenuje;

– odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća;

– donosi odluku o prestanku mandata vijećnika;

– odlučuje o udruživanju s drugim vijećima, odnosno formiranju koordinacije;

– odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća, utvrđenim Statutom.

Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

Statut, poslovnik, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Financijski plan i proračun se donose na prijedlog Komisije za financijska pitanja.

Vijeće surađuje s nadležnim uredom lokalne samouprave Grada Zagreba i ima pravo zahtijevati od vlasti Grada Zagreba da ga obavijesti o svim onim radnjama koje su usmjerene prema pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine.

Članak 21.

 

Vijeće ima predsjednika.

Mandat predsjednika Vijeća traje 4 godine.

Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit rad Vijeća.

Predsjednik Vijeća:

– zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća;

– saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red;

– provodi odluke Vijeća;

– obavlja poslove prema potrebama Vijeća.

Predsjednik Vijeća se bira tajnim glasovanjem članova Vijeća. Za izbor predsjednika potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Vijeća.

Postupak razrješenja dužnosti predsjednika Vijeća može se pokrenuti na prijedlog najmanje jedne trećine (1/3) svih članova Vijeća. Za razrješenje dužnosti predsjednika potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Vijeća.

U slučaju da Vijeće razriješi dužnosti predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja jedan od potpredsjednika Vijeća kojeg na istoj sjednici bira Vijeće tajnim glasovanjem i većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 22.

 

Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestiti će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 23.

 

Vijeće ima dva potpredsjednika.

Jedan potpredsjednik obavlja poslove vezane za koordinaciju rada Vijeća s vlastima Grada Zagreba, te Koordinaciju nacionalnih manjina Grada Zagreba i Vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH, a drugi potpredsjednik obavlja poslove vezane za programske i financijske poslove Vijeća i druge bošnjačke organizacije u gradu Zagrebu.

Vijeće potpredsjednike bira iz reda vijećnika, tajnim glasovanjem.

Za izbor ili razrješenje potpredsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.

Izbor i razrješenje potpredsjednika vrši se iz reda vijećnika tajnim glasovanjem.

Mandat potpredsjednika traje 4 godine.

Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Vijeću.

Potpredsjednici zamjenjuju predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, po zaduženjima iz stavka 2. ovog članka.

Uvjeti i postupci u kojima potpredsjednik preuzima obavljanje dužnosti predsjednika uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća.

Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za zaduženja iz stavka 2. ovog članka.

Članak 24.

 

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje imenuje Vijeće na rok od četiri godine s pravom uzastopnog izbora.

Nadzorni odbor ima pravo i obvezu kontrolirati zakonitost rada Vijeća, način korištenja imovine, te materijalno-financijsko poslovanje Vijeća.

O svojim nalazima Nadzorni odbor je dužan sačiniti pismeni izvještaj i dostaviti ga Vijeću.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora obavezno prisustvuju godišnjim izvještajnim sjednicama Vijeća.

Članak 25.

 

Predsjednik Komisije za program i djelatnosti zajedno s predsjednicima ostalih komisija glavni su nositelji ukupne aktivnosti rada Vijeća, sa svim pravima i obvezama te predlaže projekte u okviru svojih djelatnosti kao i proračune za pojedinačne projekte.

Članak 26.

 

Tajnik obavlja poslove u skladu sa Statutom Vijeća i Poslovnikom o radu Vijeća. Tajnika bira Vijeće većinom glasova prisutnih na sjednici Vijeća.

Članak 27.

 

Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu (tajnika).

Stručnu službu čine jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka.

Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

Vijeće može, posebnim ugovorom, stručnu službu organizirati u suradnji s drugim vijećima, nacionalnim udrugama i institucijama Bošnjaka u Gradu Zagrebu ili na drugi način.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

Članak 28.

 

1) Grad Zagreb, sukladno Ustavnom zakonu, osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.

2) Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz sljedećih izvora:

a) dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Grada Zagreba,

b) sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,

c) donacija,

d) poklona,

e) nasljedstva,

f) vlastitih prihoda,

g) ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

3) Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.

4) Vijeće ima žiroračun, a može imati i devizni račun.

5) Vijeće svojom odlukom određuje najmanje tri osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa.

Osobe ovlaštene za potpisivanje su predsjednik i potpredsjednici Vijeća.

Dokumente kojim Vijeće preuzima određene materijalno-financijske obveze i naloge za plaćanje potpisuju najmanje dvije ovlaštene osobe.

6) Vijeće svojim aktom-odlukom može prema potrebi detaljnije uređivati materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.

7) Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom planu i odlukama Vijeća.

8) Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se na sljedeću godinu i koristi se za financiranje rada Vijeća.

Članak 29.

 

1) Vijeće raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog gospodarstvenika.

2) Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3) Imovina Vijeća može biti u nekretninama i pokretninama.

4) Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno s važećim propisima za to područje.

5) U slučaju prestanka rada Vijeća, Vijeće svojom odlukom utvrđuje kome pripada imovina Vijeća.

Članak 30.

 

Predlaganje, usvajanje i realizacija programa:

– Predsjednici komisija Vijeća imaju pravo i obvezu da predlažu program rada i financijska sredstva za iduću godinu.

– Na bazi usvojenih programa rada i odobrenim financijskim sredstvima na Vijeću, predsjednici komisija imaju pravo i obvezu da u suradnji s voditeljem projekta, u okviru odobrenih sredstava za konkretni projekt, predlažu plaćanja u tijeku realizacije projekta, na bazi kojeg će ovlašteni potpisnici njih potpisati i izvršiti plaćanje.

– Sredstva se mogu trošiti samo u okviru usvojenih programa ili prihvaćenih izmjena programa na sjednicama Vijeća.

V. JAVNOST RADA

Članak 31.

 

Rad Vijeća je javan.

Javnost rada se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvještavanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.

Po potrebi, Vijeće izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 32.

 

Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.

Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća i odlukama Vijeća koje moraju biti u suglasnosti s ovim statutom.

Članak 33.

 

Statut, financijski plan i završni račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba.

Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

U Zagrebu, 6. srpnja 2006.

Predsjednik Vijeća

bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

Kemal Bukvic, dipl. politolog, v.r.

admin