Izvješće sa seminara o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina

Izvješće sa seminara o ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, mogućnosti zagovaranja medjunarodnih i domaćih standarda zaštite prava manjina i odredbi Ustavnog  zakona o naacionalnim manjinama sagledana kroz Institut Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina.

U organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, u knjižnici Islamskog  centra Zagreb, Gavellina 40 održan je seminar „Mjesto i uloga Vijeća nacionalnih manjina“. 

Seminar je zamišljen kao nastavak rada vijećnika bošnjačke nacionalne manjine o sudjelovanju pripadnika bošnjačke nacionalne manjine i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave koristeći ustavne odredbe kroz svoja manjinska vijeća i predstavnike za zadaćom očuvanja posebnosti bošnjačke zajednice i promoviranja bošnjačkog identiteta. 

Svrha seminara i same rasprave u radionicama je bila čuti riječ vijećnika, njihovo iskustvo u praksi te da se kroz  to formuliraju „smjernice“za postizanje efektivne participacije koja je temeljna ideja vodilja za osnivanje Vijeća i Predstavnika nacionalne manjine. 

U I dijelu seminara bilo je stavljanje naglaska na najvažnije odredbe u svezi funkcioniranja Vijeća i Predstavnika /bošnjačke/ nacionalne manjine.

Kako su zamišljena Vijeća i Predstavnici nacionalnih manjina od strane zakonodavca i gdje su ostale nedorečenenosti Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama koje otvaraju mogućnost različitog tumačenja. Mr. Mato Arlović objasnio je značaj odredbi koji se  odnosi na djelovanje Vijeća nacionalnih manjina i Predstavnika nacionalnih manjina. 

S pozicije odredbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina i Preporuka iz Lunda o sudjelovanju manjina u javnom životu govorila, je Mr. Mirjana Domini, nezavisni ekspert  ispred Republike Hrvatske u Savjetodavnom tijelu Vijeća Europe za provedbu Okvirne konvencije za zaštitu manjina. 

Mišljenje predstavnika lokalne samouprave /zajednice/ o radu Vijeća i kvalitetnijem djelovanju Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina i implementaciji ustavnog zakonodavstva izložio je u raspravi vijećnicima Željko Zaninović,dipl. pol., stručni savjetnik za odnose s nacionalnim manjinama, vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba.

Sudionici seminara /gosti predavači/  i članovi Vijeća bošnjačke nacionalne manjine i Zagrebačke županije, razmijenili su znanja o radu manjinskih vijeća i predstavnika u Republici Hrvatskoj i svojim sudjelovanjem u izlaganjima izuzetno pridonijeli radu izabranih manjinskih vijeća i predstavnika u RH.

GALERIJA SLIKA

admin