STATUT VBNMGZ

Na temelju članka 27. stavka 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, na 17. sjednici, 6. listopada 2009., donijelo je

STATUT

Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se statutom utvrđuje naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljem tekstu: Vijeće). Statutom se utvrđuje zastupanje, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijela Vijeća, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, te način odlučivanja Vijeća. Statutom se utvrđuju i odredbe o imovini, načinu stjecanja imovine i drugim pitanjima od značenja za Vijeće.

Članak 2.

1) Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba je institucija manjinske samouprave Bošnjaka osnovana s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja pripadnika bošnjačke nacionalne manjine na području Grada Zagreba, te radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu.
2) Temelj osnivanja Vijeća su:
a) članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske u kojima je proklamirano načelo da su sloboda, jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno o njihovom nacionalnom, vjerskom ili drugom podrijetlu, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni svi pripadnici naroda ili manjina, te da se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;
b) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u daljem tekstu: Ustavni zakon) kojim se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog sudjelovanja u javnim poslovima i uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava.
3) Vijeće djeluje na načelu tretiranja prava Bošnjaka u Republici Hrvatskoj kao neotuđivih ljudskih i građanskih prava,
a) u skladu s ustavnopravnim sustavom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim dokumentima, polazeći od prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava, a
b) uz puno uvažavanje neovisnosti, jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti i ustavnopravnog uređenja Republike Hrvatske.

Članak 3.

1) Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.
2) Skraćeni naziv Vijeća je: VBNMGZ.
3) Oznaka bošnjačke nacionalne manjine je ljiljan.
4) Sjedište Vijeća je u Zagrebu.
5) Adresa sjedišta Vijeća se utvrđuje posebnom odlukom.
6) Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.
7) Vijeće zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Vijeća ili jedan od potpredsjednika kojeg ovlasti predsjednik Vijeća.

Članak 4.

1) Vijeće je neprofitna pravna osoba.
2) Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u Registar vijeća nacionalnih manjina koji vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

Članak 5.

Radi usklađivanja ili unapređivanja zajedničkih interesa, Vijeće može osnivati koordinacije vijeća nacionalnih manjina ili im pristupati.

Članak 6.

1) Vijeće ima pečat i logotip.
2) Vijeće posebnom odlukom uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.
3) Svaki pečat mora sadržavati puni naziv Vijeća ispisan na hrvatskom jeziku.

Članak 7.

1) Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
2) Znamenja i simbole te praznike bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj utvrđuje Koordinacijsko tijelo Vijeća bošnjačke nacionalne manjine sukladno odredbama članka 33.. stavka 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
3) Vijeće, posebnom odlukom, uređuje način korištenja znamenja i simbola, odnosno obilježavanja praznika bošnjačke nacionalne manjine na području svoga djelovanja.

Članak 8.

1) Vijeće može imati Dan Vijeća.
2) Vijeće posebnom odlukom određuje datum i način obilježavanja Dana Vijeća.

II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

Članak 9.

1) Ciljevi Vijeća su zaštita prava i promicanje interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
2) U sklopu toga, Vijeće djeluje na:
a) afirmiranju i ostvarivanju nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih kolektivnih prava i interesa Bošnjaka;
b) zaštiti i unapređivanju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka;
c) stvaranju uvjeta za rad postojećih i osnivanju i razvoju novih organizacija i institucija od interesa za Bošnjake na području djelovanja Vijeća;
d) razvijanju suradnje unutar bošnjačke nacionalne zajednice, suradnje bošnjačke nacionalne manjine s ostalim nacionalnim manjinama, te suradnji bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama;
e) suradnji i razvijanju odnosa s matičnom domovinom Bosnom i Hercegovinom;
f) suradnji i razvijanju odnosa s Bošnjacima izvan Republike Hrvatske.

Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima Grada Zagreba, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi sljedeće djelatnosti:
a) predlaže tijelima Grada Zagreba mjere za unapređivanje položaja bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značenja za bošnjačku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
b) ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima Grada Zagreba;
c) biva obavještavano o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela Grada Zagreba, a tiče se položaja bošnjačke nacionalne manjine;
d) daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja;
e) razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući i prijedloge zakona i drugih propisa u tijeku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode i prava građanina (izborni sustav, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava i uprava i druga pitanja od interesa za bošnjačku nacionalnu manjinu) i ostvarivanje građanskih, osobnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Bošnjaka iz Republike Hrvatske i njihove pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske u suradnji sa ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko Koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH;
f) prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka i podnosi lokalnim vlastima Grada Zagreba, odnosno nadležnim državnim tijelima i institucijama prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi u suradnji sa ostalim vijećima bošnjačke nacionalne manjine u RH preko Koordinacije vijeća bošnjačke nacionalne manjine RH;
g) dužno je obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove opće uprave ako smatra da je opći akt Grada Zagreba ili neka njegova odredba protivna Ustavu, Ustavnom zakonu ili posebnim zakonima kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina. Obavijest o tome upućuje također i gradonačelniku Grada Zagreba i Savjetu za nacionalne manjine RH;
h) daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost u državnim tijelima, tijelima Grada Zagreba i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom, drugim zakonima i odlukama te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće sudjelovanje i zastupljenost u javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;
i) surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske unije i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju kao dio svojih redovnih aktivnosti kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina i njihovim organizacijama i institucijama;
j) organizira savjetovanja.

III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA

Članak 11.

1) Članove Vijeća (u daljem tekstu: vijećnici) biraju neposredno, tajnim glasovanjem pripadnici bošnjačke nacionalne manjine koji žive na području Grada Zagreba.
2) Mandat vijećnika traje 4 godine.
3) Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge bošnjačke nacionalne manjine ili najmanje 50 pripadnika bošnjačke nacionalne manjine s prebivalištem na području Grada Zagreba.
4) Na postupak i izbor vijećnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 12.

1) Prava i dužnosti članova Vijeća su:
a) birati i biti izabrani u tijela Vijeća,
b) sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasovati,
c) sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti,
d) sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
e) da budu obaviješteni o radu i materijalno – financijskom poslovanju Vijeća,
f) davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela,
g) da informiraju Vijeće o problemima i potrebama bošnjačke nacionalne manjine;
h) da se pridržavaju odredbi ovog statuta i drugih općih akata Vijeća;
i) da čuvaju i podižu ugled Vijeća.
2) Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovog statuta ili drugim aktima Vijeća.

Članak 13.

Vijećniku prestaje vijećnički mandat prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:
a) ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,
b) ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
c) ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske odluke,
d) ako odjavi prebivalište s područja jedinice, danom odjave prebivališta,
e) ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,
f) smrću.

Članak 14.


1) Članovi Vijeća mogu primati naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i mjesečnu nagradu, do iznosa sukladno Pravilniku o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 24 od 1.3.2006.).
2) Odluka o visini mjesečne nagrade za rad članova vijeća donosi se većinom glasova svih članova vijeća.

IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA

Članak 15.

1) Vijeće čini 25 vijećnika.
2) Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika.
3) Ako sjednici ne pristupi većina svih članova Vijeća, predsjednik saziva novu sjednicu Vijeća u roku od 7 dana.
4) Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi statut, poslovnik, program rada, financijski plan, završni račun, odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika, o osnivanju, odnosno pristupanju koordinacijskom tijelu bošnjačke nacionalne manjine, o imenovanju i razrješenju stalnih predstavnika Vijeća u Koordinacijsko tijelo bošnjačke nacionalne manjine, te u drugim slučajevima propisanim zakonom, ovim statutom ili Poslovnikom Vijeća.
5) Vijeće može, u slučaju hitnosti, odlučivati i dopisno odnosno elektroničkom poštom. Uvjeti i procedura tako organiziranog odlučivanja uređuje se Poslovnikom. O pitanjima za koja je sukladno odredbama prethodnog (4) stavka, potrebna većina svih vijećnika ne može se odlučivati dopisno odnosno elektroničkom poštom.
6) Vijeće odlučuje javnim glasovanjem, osim u slučajevima izbora ili razrješenja predsjednika, zamjenika predsjednika i potpredsjednika ili kada tajno glasovanje zatraži predsjednik ili 1/3 vijećnika.

Članak 16.

1) Sjednice Vijeća po odluci i dnevnom redu utvrđenom na sjednici Predsjedništva saziva predsjednik Vijeća, sukladno programu rada, najmanje jednom u 3 mjeseca.
2) Sjednica se saziva pisanim pozivom članovima Vijeća najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
3) Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavlja i materijal o pitanjima koja su na dnevnom redu.
4) Iznimno od stavka 1. i stavka 2. ovog članka, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno na sjednici.
Članak 17.
1) O sjednicama Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi se zapisnik.
2) Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova Vijeća, te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.
3) Zapisnik obvezno potpisuje predsjednik Vijeća ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.

Članak 18.

1) Najmanje jedna trećina (1/3) vijećnika ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje izvanredne sjednice.
2) Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži jedna trećina (1/3) vijećnika.
3) Zahtjev za izvanrednom sjednicom se dostavlja predsjedniku pismenim putem, a sadrži obrazloženje zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijal za pojedine točke dnevnog reda i potpise predlagača.
4) Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje, sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.
5) Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća ili zamjenik predsjednika ako su prisutni na sjednici. U suprotnome, sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova nazočnih vijećnika.

Članak 19.

1) Vijeće ima prava i dužnosti:
a) donosi i tumači statut i njegove izmjene i dopune,
b) donosi i tumači poslovnik i njegove izmjene i dopune,
c) donosi program i plan rada Vijeća,
d) donosi financijski plan,
e) usvaja završni račun,
f) donosi odluku o načinu obavljanja stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova,
g) donosi odluku o pristupanju i istupanju iz Koordinacijskog tijela bošnjačke nacionalne manjine na području Republike Hrvatske,
h) donosi odluku o suradnji s vijećima i predstavnicima bošnjačke nacionalne manjine na području Republike Hrvatske,
i) donosi odluku o posebnim oblicima suradnje s Vijećem bošnjačke nacionalne manjine Zagrebačke županije,
j) donosi odluku o suradnji s vijećima drugih nacionalnih manjina, odnosno o pristupanju u Koordinacijsko tijelo drugih nacionalnih manjina na području Grada Zagreba,
k) donosi odluku o suradnji s nevladinim organizacijama i drugim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
l) bira i razrješava predsjednika,
m) bira i razrješava zamjenika predsjednika,
n) bira i razrješava, te utvrđuje broj i dužnosti potpredsjednika,
o) bira i razrješava stalne predstavnike i njihove zamjenike u Koodinacijskom tijelu bošnjačke nacionalne manjine,
p) imenuje i razrješava predsjednike radnih tijela;
q) predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine RH iz reda bošnjačke nacionalne manjine,
r) razmatra i usvaja izvještaje tijela koje bira i imenuje,
s) odlučuje o priznanjima i nagradama,
t) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovom statutu.
2) Pravo predlaganja akata i odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.

Članak 20.

1) Tijela Vijeća su:
a) Predsjednik Vijeća
b) Zamjenik predsjednika
c) Potpredsjednici
d) Predsjedništvo
2) Stalna radna tijela Vijeća su:
a) Odbor za program i djelatnosti
b) Odbor za ljudska prava i ustavnopravni položaj Bošnjaka
c) Odbor za odgoj, obrazovanje i omladinu
d) Odbor za informiranje, izdavaštvo i dokumentaciju
e) Odbor za financijsko poslovanje
f) Odbor za suradnju s matičnom državom i dijasporom Bošnjaka

Članak 21.

1) Vijeće ima predsjednika.
2) Vijeće predsjednika bira iz reda vijećnika tajnim glasovanjem.
3) Za izbor i razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova svih članova Vijeća.
4) Kada to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju predsjednika.
5) Mandat predsjednika Vijeća traje 4 godine.
6) Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.
7) Predsjednik ima, do iznosa sukladnog odluci ministra nadležnog za opću upravu, pravo na redovnu nagradu, odnosno naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću.
8) Predsjednik ima prava i dužnosti:
a) predstavlja i zastupa Vijeće,
b) saziva, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama Vijeća,
c) brine se o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata,
d) usklađuje suranju s vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja,
e) usklađuje suradnju s vijećima i predstavnicima bošnjačke nacionalne manjine i drugih asocijacija bošnjačke zajednice u Republici Hrvatskoj,
f) potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće,
g) potpisuje financijske dokumente i predlagatelj je financijskog plana Vijeća,
h) odobrava, vodeći računa o raspoloživim sredstvima, službena putovanja u zemlji i inozemstvu,
i) podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,
j) brine se o javnosti rada Vijeća (i određuje koji se dokumenti smatraju tajnim),
k) predsjednik je odgovoran za rad stručne službe Vijeća,
l) brine se o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća,
m) predsjednik obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.
9) U slučaju da Vijeće razriješi dužnosti predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.
10) Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.
11) Ako Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz prethodnog stavka ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit će Savjet za nacionalne manjine.

Članak 22.

1) Vijeće ima zamjenika predsjednika.
2) Vijeće zamjenika predsjednika bira iz reda vijećnika tajnim glasovanjem.
3) Za izbor i razješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova svih vijećnika.
4) Kada to zatraži 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju zamjenika predsjednika.
5) Mandat zamjenika predsjednika Vijeća traje 4 godine.
6) Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.
7) Zamjenik predsjednika Vijeća zamjenjuje predsjednika u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju njegove sprječenosti.
8) Uvjeti i postupak u kojima zamjenjuje predsjednika i preuzima obavljanje dužnosti predsjednika uređuje se poslovnikom.
9) Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja poslove iz njegova djelokruga za koje ga on ovlasti.

Članak 23.

1) Vijeće može imati tri ili pet potpredsjednika.
2) Vijeće potpredsjednike bira iz reda vijećnika, tajnim glasovanjem.
3) Za izbor ili razrješenje potpredsjednika potrebna je većina glasova vijećnika.
4) Kada to zatraži pisanim putem predsjednik ili 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju potpredsjednika.
5) Mandat potpredsjednika traje 4 godine.
6) Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Vijeću.
7) Potpredsjednici pomažu predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavljaju poslove iz njegova djelokruga za koje ih on ovlasti.
8) Broj potpredsjednika kao i njihove dužnosti Vijeće utvrđuje odlukom o izboru potpredsjednika.

Članak 24.

1) Vijeće ima Predsjedništvo.
2) Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo Vijeća.
3) Predsjedništvo po funkciji čine:
a) predsjednik Vijeća,
b) zamjenik predsjednika Vijeća,
c) potpredsjednici Vijeća.
4) Predsjednik Vijeća je po funkciji i predsjednik Predsjedništva.
5) Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.
6) Predsjedništvo ima prava i dužnosti:
a) koordinira pripreme sjednice Vijeća,
b) razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i odluke iz njegove nadležnosti,
c) prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge za unapređenje njihova rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili više radnih tijela,
d) predlaže i potvrđuje imenovanje i razrješenje članova radnih tijela,
e) prati realizaciju odluka Vijeća,
7) Po posebnoj odluci Vijeća Predsjedništvo može obavljati i poslove iz nadležnosti Vijeća, osim poslova koji su odredbama Ustavnog zakona u isključivoj nadležnosti Vijeća.
8) Predsjedništvo obavlja i druge poslove određene ovim statutom ili drugim aktima Vijeća.
9) Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi.
10) Sjednici Predsjedništva može prisustvovati tajnik Vijeća a po potrebi se pozivaju i predsjednici radnih tijela Vijeća.
11) O sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik, a potpisuje ih predsjednik.
12) Organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za djelovanje Predsjedništva uređuju se Poslovnikom.

Članak 25.

1) Vijeće ima stalna radna tijela.
2) Broj članova tijela utvrđuje Vijeće odlukom o osnivanju i imenovanju.
3) Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Vijeća.
4) Radna tijela biraju svog predsjednika iz reda svojih članova a imenuje ga Vijeće većinom glasova svih članova Vijeća.
5) Na prijedlog predsjednika Vijeće može osnivati i pododbore te druga stalna radna tijela i davati im odlukom o osnivanju nadležnosti u dijelu područja nadležnosti Vijeća.
6) Za obavljanje određenih poslova i zadataka Vijeće može osnivati privremena radna tijela, kojih se nadležnost, sastav i organizacija rada uređuje aktom o osnivanju.
7) Odbori i pododbori i druga stalna radna tijela za svoj rad odgovaraju predsjedniku i Vijeću.
8) Organizacija i način rada detaljnije se uređuje poslovnikom.

V. STRUČNA SLUŽBA, FINANCIRANJE I IMOVINA

Članak 26.

1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno-financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati stručnu službu (tajnika), a u skladu sa Statutom.
2) Vijeće većinom glasova svih vijećnika bira tajnika.
3) Stručna je služba sastavljena od jedne ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz 1. stavka ovog članka.
4) Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja u vezi sa osnivanjem i djelovanjem stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.
5) Vijeće može, posebnim ugovorom, stručnu službu organizirati u suradnji s drugim vijećima, udrugama i institucijama Bošnjaka u Gradu Zagrebu, tijelima lokalne samouprave ili na drugi način.
6) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, posebnim ugovorom će biti uređena sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje stručne službe uključujući prava i odgovornosti angažiranih osoba.

Članak 27.

1) Grad Zagreb, sukladno Ustavnom zakonu, osigurava sredstva za rad Vijeća, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada Vijeća.
2) Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se i iz sljedećih izvora:
a) sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
b) sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija,
c) donacija,
d) poklona,
e) nasljedstva,
f) vlastitih prihoda,
g) ostalih prihoda u skladu sa zakonom.
3) Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno po za to važećim propisima Republike Hrvatske koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.
4) Vijeće ima žiroračun, a može imati i devizni račun.
5) Vijeće svojom odlukom određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje i osobe ovlaštene za odobravanje i potpisivanje dokumentacije platnog prometa.
6) Vijeće svojim aktom – odlukom može prema potrebi detaljnije uređivati materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.
7) Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom planu i odlukama Vijeća.

Članak 28.

1) Vijeće raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
2) Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
3) Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.
4) Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno zakonskim propisima.
5) U slučaju prestanka rada Vijeća, Vijeće svojom odlukom utvrđuje kome pripada imovina Vijeća i pod kojim uvjetima.

VI. JAVNOST RADA
Članak 29
.

1) Rad Vijeća je javan.
2) Javnost rada se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvještavanjem pripadnika i udruga nacionalne manjine.
3) Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.
4) Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Vijeće.
5) Po potrebi, Vijeće izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30
.

1) Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
2) Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
3) Sva pitanja koja nisu uređena Statutom uređuju se Poslovnikom o radu Vijeća i odlukama Vijeća koje moraju biti u suglasnosti s ovim statutom.

Članak 31.

1) Statut, financijski plan i završni račun Vijeća bošnjačke nacionalne manjine objavljuje se u Službenom glasniku Grada Zagreba.
2) Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 6. listopada 2009.
Predsjednik Vijeća
Mr.sc. Ekrem Bećirović

Kompletan Statut dostupan je na linku: STATUT – VBNMGZ

admin