TUHELJ

Izvješće
sa seminara o mogućnosti zagovaranja provedbe međunarodnih i domaćih standarda zaštite prava manjina u Hrvatskoj

U organizaciji Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava iz Osijeka i Centra za direktnu zaštitu ljudskih prava iz Zagreba, u Tuheljskim toplicama, od 23-26. lipnja 2005. godine, održan je seminar o mogućnosti zagovaranja provedbe međunarodnih i domaćih standarda zaštite prava manjina u Hrvatskoj.

Ciljevi seminara:

-Razmijeniti i unaprijediti znanja sudionika o međunarodnim mehanizmima i standardima zaštite manjinskih prava ( Vijeće Europe, OESS, UN i EU) te njihovoj usklađenosti nacionalnim zakonodavstvom;
-Unaprijediti znanja o različitim strategijama zagovaranja manjinskih prava na međunarodnoj i nacionalnoj razini;
-Poboljšati suradnju između sudionika/ca na aktivnostima zagovaranja međunarodnih i nacionalnih standarda manjinskih prava, te između manjinaskih zajednica, nevladinih organizacija a ljudska prava i državnih tijela i insitucuja nadležnih za manjinsku problematiku;
-Motivirati sudionike/ce na aktivno učešće u provođenju ostalih aktivnosti predviđenih programom.

Odabir sudionika/ca izvršio se na osnovu popunjenih obrazaca na temelju slijedećih kriterija:

-Ranija iskustva u radu na pitanjima ljudskih/manjinskih prava i zalaganja za ista,
-Motiviranost za stjecanje novih znanja i vještina, te njihovu praktičnu primjenu i prenošenje članovima svojih organizacija i drugih zajednica.
-Iskazana spremnost sudionika/ca za nastavak rada na području manjinskih prava u lokalnoj zajednici, organizaciji, instituciji iz koje dolaze.

Sudionici seminara su bili: predstavnici udruga, predsjednici (zamjenici) Vijeća nacionalnih manjina, predstavnici nacionalnih manjina, predstavnici Ministarstva pravosuđa- Odjela uprave za međunarodnu pravnu pomoć, Odjela za ljudska i manjinska prava i predstavnici Savjeta za nacionalne manjine.

Namjera ovog seminara progovoriti o temama koje dotiču stanje ljudskih prava i demokratske procese u RH, razmijeniti iskustva i podržati daljnnju suradnju organizacija civilnog društva, vlasti i međunarodnih institucija.

Program seminara sastojao se od niza radionica s temom "Koncepti manjinske pripadnosti"-voditelj Mirjana Radaković, vježbe i razgovora "Planiranje i provođenje kampanje zagovaranja"- voditelj Ljubomir Mikić.

Teme i diskusije koje su predočili uvaženi gosti: Antii Korkeakivi, Vijeće Europe (dokumenti i mehanizmi zaštite manjinskih prava), Sandra Horina, Misija OESS-a RH (dokumenti i mehanizmi zaštite manjinskih prava), Ljubomir Mikić, Koalicija za promociju i zaštitu ljudskih prava Osijek, (UN dokumenti i mehanizmi zaštite manjinskih prava), Antonija Petruščić, Institut za međunarodne odnose Zagreb, EU, (dokumenti i politički kriteriji za članstvo, nacionalni kontekst, mogućnosti zagovaranja).

Program prava manjina u praksi u jugoistočnoj Europi 2004-2006. godine koji smo imali priliku upoznati se na ovom seminaru inicijativa je King Baudouin fondacije u partnerstvu s fondacijom Charles Stewart Mott i Soros fondacijom.

Upoznali smo se s organizacijom i strukturom UN-a s osvrtom na tijela relevantna za pitanja manjinskih prava, najznačajnijim dokumentima i instrumentima za zaštitu ljudskih i manjinskih prava, sporazumima o ljudskim pravima i njihovim nadzornim tijelima. Nadalje dobili smo informacije koje se odnose na zaštitu prava manjina Europskoj Uniji, te s Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina. Dobili smo na uvid drugo Mišljenje o Hrvatskoj privaćeno 01. listopada 2004. godine od strane Savjetodavnog odbora za Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina.

Organizatori su podijelili izvještaj na seminaru: " Manjine u Hrvatskoj"- izdavač Centar za mir, pravne savjete i psiho-socijalnu pomoć Vukovar, brošure "Nacionalne manjine u Hrvatskoj"-autor dr.Siniša Tatalović-realizacija agencija Stina uz potporu EU, "Javnost i manjine"-više autora, agencija Stina, te "Manjine i europske integracije"-više autora.

Komisija za informiranje

Jasna Šehović

admin