ZAKON O POPISIMA BIRAČA

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POPISIMA BIRAČA

Proglašavam Zakon o popisima birača kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/11

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O POPISIMA BIRAČA

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje sadržaj zbirke osobnih podataka o biračkom pravu, način vođenja zbirke, postupak upisa, ispravci, brisanje, provjera upisa, zaključivanje i potvrđivanje, izrada izvadaka i izdavanje isprava te način obrade tih podataka za potrebe izbora.

Zbirka osobnih podataka o biračkom pravu vodi se pod nazivom popisi birača.

Članak 2.

Popisi birača su državna evidencija u koju se upisuju hrvatski državljani koji su navršili 18 godina života, osim onih koji su pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišeni poslovne sposobnosti (u daljnjem tekstu: birači).

Upis u popis birača je uvjet za ostvarivanje biračkog prava na dan izbora.

Članak 3.

Popisi birača temelje se na načelu jedinstvenosti i stalnosti, a vode se po službenoj dužnosti za svaki grad ili općinu.

Unutar grada ili općine popisi birača vode se po naseljima, ulicama i trgovima.

Članak 4.

Birači se upisuju u popise birača prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Svaki birač može biti upisan u popis birača samo jednog grada ili općine.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju se u središnju evidenciju popisa birača u Gradu Zagrebu, po državama u kojima imaju evidentirano boravište u inozemstvu.

Popis birača iz stavka 3. ovoga članka temelji se na podacima iz središnje evidencije o hrvatskom državljanstvu osoba bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i podacima o izdanim putnim ispravama na kojima je naznačena inozemna adresa stanovanja i država boravišta.

Članak 5.

Popise birača vode tijela državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, nadležna za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo koje vodi popis birača).

Središnju evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi nadležno tijelo Grada Zagreba.

Nadležna tijela iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrđuju se voditeljem zbirke osobnih podataka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

NAČIN VOĐENJA, SADRŽAJ I UPIS U POPIS BIRAČA

Članak 6.

Popis birača vodi se u elektroničkom obliku, jedinstvenog sadržaja u svim gradovima i općinama.

Na čuvanje podataka primjenjuju se mjere zaštite osobnih podataka utvrđene posebnim zakonima.

Članak 7.

Sadržaj popisa birača čine sljedeći podaci:

1. redni broj,

2. prezime i ime,

3. nacionalnost,

4. matični broj građana,

5. spol,

6. datum rođenja,

7. prebivalište (ulica, kućni broj i podbroj, naselje) i

8. primjedba.

Članak 8.

Upisivanje u popis birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije državljanstva, evidencije putnih isprava i evidencije prebivališta.

Policijske uprave ili postaje koje vode evidenciju prebivališta dužne su odmah nadležnom tijelu koje vodi popis birača dostaviti podatke:

– o prijavljenim osobama s navršenih 18 godina života,

– o prijavi i odjavi prebivališta,

– o promjeni adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina života,

– o primitku ili prestanku hrvatskog državljanstva,

– o promjeni ili poništenju MBG-a.

Nadležna tijela koja su izdala putne isprave dužna su odmah dostaviti podatke o adresi stanovanja i državi boravišta za birače iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona.

Matični ured dužan je odmah nadležnom tijelu koje vodi popis birača dostavljati obavijesti o umrlim osobama koje su starije od 18 godina, obavijesti o sklopljenom braku, promjeni osobnog imena i promjeni spola.

Općinski sud dužan je odmah pravomoćnu sudsku odluku, kojom je neka osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, dostaviti nadležnom tijelu koje vodi popis birača na čijem je području prebivalište takve osobe.

Članak 9.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u popis birača ne sadrže podatke o nacionalnoj pripadnosti, taj se podatak upisuje na temelju izjave birača pred nadležnim tijelom, sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Članak 10.

Nadležno tijelo koje vodi popis birača dužno je odmah izvršiti upise i promjene odnosno brisanje iz popisa birača na temelju obavijesti i odluka tijela iz članka 8. ovoga Zakona.

Članak 11.

Iz popisa birača brišu se osobe koje su izgubile biračko pravo (smrću, prestankom hrvatskog državljanstva ili oduzimanjem poslovne sposobnosti) i birači koji su promijenili prebivalište na području grada ili općine za koje se popis birača vodi.

Brisanje iz popisa birača obavlja se na način da se u rubrici ťPrimjedbaŤ navodi broj akta i pravna osnova na temelju koje je izvršeno brisanje.

PREGLED, ISPRAVCI I DOPUNE POPISA BIRAČA NAKON RASPISIVANJA IZBORA

Članak 12.

Odmah po raspisivanju izbora, a najkasnije u roku od tri dana od dana raspisivanja izbora, nadležno tijelo koje vodi popis birača putem sredstava javnog priopćavanja obavijestit će birače posebnom objavom o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka popisa birača.

Istom objavom biračima se naznačuju zakonski rokovi za izvršenje privremenog upisa izvan mjesta prebivališta te prethodnu registraciju u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u popis birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora najkasnije 14 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak popisa birača podnosi se nadležnom tijelu koje vodi popis birača. Ako je zahtjev podnesen usmeno, nadležno tijelo sastavit će o tome službenu bilješku.

Ako nadležno tijelo koje vodi popis birača utvrdi da je zahtjev osnovan, izvršit će upis, dopunu ili ispravak popisa birača.

Članak 14.

Nakon potvrđenih kandidacijskih lista, na pisani zahtjev sudionika u izbornom postupku, nadležno tijelo koje vodi popis birača dat će podatke s osobnim imenom i adresom birača iz evidencije popisa birača u roku od 24 sata nakon zaprimanja pisanog zahtjeva.

Kod podnošenja zahtjeva i korištenja podataka iz popisa birača na sudionike u izbornom postupku primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.

Članak 15.

Za birače koji će se na dan izbora zateći na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članove posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom izvan njezinih granica te za birače lišene slobode, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, trgovačka društva-vlasnici brodova i uprave kaznionica, odnosno zatvora i odgojnih zavoda dužni su dostaviti podatke nadležnom tijelu koje vodi popis birača prema mjestu njihova prebivališta.

Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se odmah po raspisivanju izbora, a najkasnije do isteka roka iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

Nadležno tijelo koje vodi popis birača odmah nakon njegova potvrđivanja dostavlja izvatke iz popisa birača tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su izvatke iz popisa birača dostaviti izbornom povjerenstvu nadležnom za posebna biračka mjesta najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkog mjesta.

PRETHODNA REGISTRACIJA BIRAČA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU

Članak 16.

Radi provođenja glasovanja na izborima za Hrvatski sabor i predsjednika Republike Hrvatske, diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske obavljaju prethodnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području.

Prethodna registracija se obavlja za birače bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i birače s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji trajnije borave u inozemstvu.

Prethodna registracija odnosi se i na birače bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji borave ili će se na dan izbora zateći u Republici Hrvatskoj.

Prethodnu registraciju birača iz stavka 3. ovoga članka obavlja nadležno tijelo koje vodi popis birača u mjestu njegova boravka u Republici Hrvatskoj.

Članak 17.

Prethodna registracija birača obavlja se prije raspisivanja izbora, najkasnije do isteka roka utvrđenog člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona, a na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva.

Diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske dužni su javno objavljivati način, mjesto i vrijeme obavljanja prethodne registracije u sve vrijeme njezina trajanja.

Za birače koji se prethodno registriraju radi glasovanja u inozemstvu nadležne diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske i nadležna tijela koja vode popis birača po službenoj dužnosti provode postupak privremenog upisa izvan mjesta prebivališta, sukladno odredbama ovoga Zakona, bez potvrde o upisu u popis birača.

Članak 18.

Diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske dužni su odmah po izvršenoj prethodnoj registraciji nadležnom tijelu koje vodi popis birača, dostaviti podatke o registriranim biračima, prema mjestu prebivališta, odnosno upisa u popis birača.

O izvršenoj prethodnoj registraciji upisuje se bilješka u popis birača.

Za birače koji imaju upisanu bilješku o prethodnoj registraciji u popisu birača ne može se izdati potvrda o upisu u popis birača.

Odustanak ili promjena prethodne registracije može se obavljati unutar zakonskog roka utvrđenog člankom 13. stavkom 1. ovoga Zakona.

Obavijesti nadležnog tijela koje vodi popis birača o evidentiranju privremenog upisa, odustanka ili promjene prethodne registracije, dostavljaju se diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske, do isteka roka za zaključivanje popisa birača.

Članak 19.

Sadržaj evidencije o prethodnoj registraciji identičan je sadržaju popisa birača iz članka 7. ovoga Zakona, uz naznaku biračkog mjesta odnosno izborne jedinice mjesta prebivališta.

Na evidenciju o prethodnoj registraciji birača za glasovanje u inozemstvu primjenjuju se odredbe ovoga Zakona utvrđene za voditelje zbirke osobnih podataka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Podatke o broju birača prethodno registriranih u inozemstvu diplomatske misije ili konzularni uredi odmah dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu.

Podaci se dostavljaju tabelarno svrstani po biračkim mjestima, odnosno po izbornim jedinicama za raspisane izbore.

PRIVREMENI UPIS U POPIS BIRAČA IZVAN MJESTA PREBIVALIŠTA

Članak 20.

Birači koji će se na dan izbora zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u popis birača u gradu ili općini gdje će se zateći, pod uvjetom da je na izborima koji su raspisani dopušteno glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Privremenim upisom u popis birača ne mijenja se prebivalište ili adresa stanovanja.

Članak 21.

Privremeni upis u popis birača izvan mjesta prebivališta obavlja se na temelju potvrde o upisu u popis birača.

Potvrdu o upisu u popis birača izdaje nadležno tijelo koje vodi popis birača.

Potvrda sadrži osobne podatke birača koji se iskazuju na izvatku iz popisa birača, naznaku biračkog mjesta ili izborne jedinice ako su poznati u vrijeme izdavanja potvrde, mjesto privremenog upisa u popis birača te naznaku da li se odnosi i za slučaj ponavljanja izbora.

O izdanoj potvrdi iz stavka 1. ovoga članka upisuje se službena bilješka u popis birača.

Članak 22.

Zahtjevi za privremeni upis u popis birača izvan mjesta prebivališta mogu se podnositi do isteka roka utvrđenog u članku 13. stavku 1. ovoga Zakona.

U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka birač navodi podatak o privremenom upisu i za slučaj ponavljanja izbora, sukladno priloženoj potvrdi o upisu u popis birača.

Zahtjev za privremeni upis podnosi se nadležnom tijelu koje vodi popis birača u mjestu u kojem će se birač zateći na dan izbora.

Članak 23.

Nadležno tijelo koje obavlja privremeni upis zadržava potvrdu o upisu u popis birača i na temelju iste birača upisuje u poseban popis privremeno upisanih birača, sa svim podacima sadržanim u potvrdi iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona.

Poseban popis privremeno upisanih birača dostavlja se nadležnom izbornom povjerenstvu prema sjedištu biračkog mjesta za privremeno upisane birače.

Članak 24.

Privremeni upis odnosi se i za slučaj ponavljanja izbora. Za birače koji privremeni upis nisu izvršili i za ponavljanje izbora nadležna tijela brisat će bilješke o izvršenom privremenom upisu u popisu birača i u posebnom popisu privremeno upisanih birača iz članka 23. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 25.

Nakon provedenih izbora nadležno tijelo će po službenoj dužnosti brisati službenu bilješku iz članka 21. stavka 4., kao i privremeni upis iz članka 23. ovoga Zakona.

ZAKLJUČIVANJE I POTVRĐIVANJE POPISA BIRAČA

Članak 26.

Odmah nakon isteka roka iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona nadležno tijelo koje vodi popis birača pristupa zaključivanju popisa birača. U popis birača koji se zaključuje za određene izbore upisuju se i osobe koje će na dan izbora navršiti 18 godina života.

Prije izlistavanja popisa birača u informatičkoj bazi podataka aktivira se aplikacija zaključavanja i zabrane daljnjih unosa bilo kakvih podataka.

Popis birača izlistava se u jednom primjerku za svaki grad ili općinu, sa sadržajem utvrđenim u članku 7. ovoga Zakona. Ovisno o broju birača, popis birača može se izlistavati u više svezaka (po gradskim četvrtima ili drugim oblicima mjesne samouprave).

Članak 27.

Popis birača zaključuje se tako da se na posljednjoj stranici svakog sveska popisa birača naznači: broj stranica svakog sveska, broj upisanih birača označen brojem i slovima i datum kad je svezak, odnosno popis birača zaključen.

Ako popis birača za grad ili općinu sadrži više svezaka, nadležno tijelo utvrdit će posebnim aktom: koliko svezaka zajedno čini popis birača, broj stranica svakog sveska, broj birača upisanih u posebne sveske označene brojem i slovima, kao i datum kad je popis birača zaključen.

Zaključeni popis birača, zajedno s rješenjem kojim se utvrđuje koliko posebnih svezaka čini taj popis, potpisuje čelnik nadležnog tijela koje vodi popis birača i ovjerava ga pečatom tog tijela.

Članak 28.

Popis birača mora se zaključiti i dostaviti na potvrdu najkasnije 8 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Članak 29.

Zaključeni popis birača dostavlja se na potvrdu povjerenstvu za popise birača. Uz popis birača povjerenstvu se dostavljaju zahtjevi građana za upis u popis birača, odnosno za njegovu dopunu ili ispravak koje nadležno tijelo nije usvojilo, s obrazloženjem razloga za neusvajanje zahtjeva.

Potvrđeni popis birača koristi se za raspisane izbore, a služi i za ponavljanje izbora.

IZVACI IZ POPISA BIRAČA

Članak 30.

Iz potvrđenog popisa birača izlistavaju se izvaci iz popisa birača, sukladno utvrđenim biračkim mjestima. U slučaju istodobne provedbe više vrsta izbora, izvaci se izlistavaju u potrebnom broju primjeraka.

Na izvacima iz popisa birača ne iskazuje se matični broj građana, a podatak o nacionalnoj pripadnosti iskazuje se za izbore koji se provode po osnovi nacionalne pripadnosti.

Za pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj koji imaju pravo na zastupljenost u Hrvatskom saboru i pravo na izbor vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, za svako biračko mjesto izlistava se izvadak iz popisa birača po osnovi nacionalne pripadnosti, sukladno odredbama izbornog zakona.

Članak 31.

Na biračko mjesto dostavlja se u pravilu jedan primjerak izvatka iz popisa birača za birače koji će glasovati prema mjestu prebivališta na tom biračkom mjestu.

U slučaju da je za raspisane izbore dopušteno glasovanje izvan mjesta prebivališta, iz potvrđenog popisa birača izlistavaju se dva izvatka označena oznakom ťAŤ i ťBŤ.

U izvatku iz popisa birača označenom oznakom ťAŤ navedeni su birači koji će glasovati prema mjestu prebivališta.

U izvatku iz popisa birača označenom oznakom ťBŤ navedeni su birači koji su privremeno ispisani. Na ovom se izvatku iskazuju i podaci iz rubrike ťPrimjedbaŤ o privremenom upisu, odnosno glasovanju izvan mjesta prebivališta.

Ako za privremeno upisane birače izvan mjesta prebivališta nisu određena posebna biračka mjesta, za svako biračko mjesto dostavlja se i poseban popis privremeno upisanih birača označen oznakom ťCŤ, sukladno članku 23. stavku 1. ovoga Zakona.

Članak 32.

Izvatke iz zaključenog i potvrđenog popisa birača nadležno tijelo koje vodi popis birača dužno je dostaviti nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 24 sata prije vremena određenog za otvaranje biračkih mjesta na dan izbora.

Nakon preuzimanja izvadaka iz popisa birača nadležna izborna povjerenstva korisnici su popisa birača kao zbirke osobnih podataka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Članak 33.

Iz zaključenog i potvrđenog popisa birača nadležno tijelo koje vodi popis birača dati će brojčane podatke o biračima sudionicima u izbornom postupku, na pisani zahtjev.

O zahtjevima za dostavu brojčanih podataka iz popisa birača nadležno tijelo koje vodi popis birača ustrojava posebnu evidenciju s naznakom datuma i vrste podataka koji su dani na korištenje.

POVJERENSTVO ZA POPIS BIRAČA

Članak 34.

Povjerenstvo za popise birača osniva gradsko ili općinsko vijeće odnosno Gradska skupština Grada Zagreba.

Povjerenstvo za popise birača čine predsjednik i dva člana. Predsjednik i članovi povjerenstva imaju zamjenike.

Predsjednika, članove i njihove zamjenike imenuju tijela iz stavka 1. ovoga članka. Predsjednik povjerenstva i njegov zamjenik imenuju se iz reda članova gradskog ili općinskog vijeća, odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba, a članovi i njihovi zamjenici mogu biti imenovani i iz reda građana.

Povjerenstvo za popise birača provjerava pravilnost popisa birača, odlučuje o zahtjevima građana iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona i potvrđuje popis birača.

Članak 35.

Kad povjerenstvo za popise birača ustanovi da je popis birača pravilno sastavljen, odmah ga potvrđuje potpisom predsjednika i članova povjerenstva, pa tako potvrđeni popis vraća s ostalim materijalom nadležnom tijelu koje vodi popis birača.

Ako povjerenstvo ustanovi da popis birača nije pravilno sastavljen, vratit će ga odmah nadležnom tijelu koje vodi popis birača radi dopune ili ispravka, sve u roku od tri dana od dana njegova primitka.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, zapisnici povjerenstva dostavit će se ovlaštenom izvršitelju informatičke obrade podataka radi otvaranja aplikacije baze podataka i unosa potrebnih dopuna ili ispravaka.

Ako povjerenstvo za popis birača i nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka ne potvrdi ili rješenjem odbije zaključeni popis birača, nadležno tijelo koje vodi popis birača ostvaruje pravo na sudsku zaštitu, sukladno članku 36. ovoga Zakona.

Članak 36.

Povjerenstvo za popise birača donijet će rješenje o svakom neusvojenom zahtjevu za upis u popis birača, dopunu ili ispravak tog popisa, u roku od tri dana od dana primitka zahtjeva. Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva.

Protiv rješenja povjerenstva može se u roku od dva dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba nadležnom općinskom sudu. Općinski sud dužan je u izvanparničnom postupku donijeti rješenje u roku od 48 sati od primitka žalbe.

Protiv rješenja općinskog suda nije dopuštena žalba.

Na temelju rješenja općinskog suda donesenog o žalbi upis u popis birača i u izvadak iz popisa birača izvršit će se do dana određenog za održavanje izbora.

POPIS ZA GLASOVANJE U DIPLOMATSKIM MISIJAMA ILI KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 37.

Na dan izbora za Hrvatski sabor i predsjednika Republike Hrvatske u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske, izrađuje se popis za glasovanje.

Popis za glasovanje temelji se na prethodnom upisu u popis birača u Republici Hrvatskoj.

Članak 38.

U popis za glasovanje upisuju se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, na temelju izvadaka iz popisa birača iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona.

U popis za glasovanje upisuju se i birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju boravište u inozemstvu ili se ondje zateknu na dan izbora, a žele svoje pravo glasovanja ostvariti u inozemstvu.

Birači iz stavka 2. ovoga članka upisuju se u popis za glasovanje na osobni zahtjev na temelju potvrde o upisu u popis birača u Republici Hrvatskoj ili prethodne registracije u istoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu.

Članak 39.

Popise za glasovanje na temelju kojih se na dan izbora glasovalo u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske zaključuje i ovjerava ovlašteni predstavnik misije, odnosno ureda.

Zaključivanjem i ovjerom popisa za glasovanje potvrđuje se da su u njega upisani birači na temelju izvadaka iz popisa birača iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona, birači koji su prethodno registrirani i birači za koje su priložene potvrde o biračkom pravu.

POTVRDA ZA GLASOVANJE

Članak 40.

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenih i potvrđenih popisa birača dostavljenih na biračka mjesta, mogu na dan izbora dokazivati pravo na glasovanje potvrdom nadležnog tijela koje vodi popis birača (u daljnjem tekstu: potvrda za glasovanje).

Biračima iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona potvrde za glasovanje mogu izdati diplomatske misije ili konzularni uredi Republike Hrvatske u kojem žele ostvariti pravo glasovanja, a na temelju prethodne službene provjere biračkog prava i upisa u popis birača.

Nadležno tijelo koje je izvršilo novi upis u popis birača nakon zaključivanja i potvrđivanja popisa birača, evidentirat će u popisu birača davanje pisane suglasnosti za izdavanje potvrde za glasovanje određenoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu ili izdavanje takve potvrde u Republici Hrvatskoj.

U potvrdu za glasovanje upisuju se podaci koji se iskazuju na izvatku iz popisa birača te tvrdnja da je osoba upisana u popis birača za dotično biračko mjesto.

Potvrde za glasovanje u izbornom materijalu sastavni su dio izvatka iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Prije prvih izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, svim biračima u Republici Hrvatskoj dostavit će se ispis njihovih podataka iz popisa birača radi provjere i ispravaka, sukladno članku 13. ovoga Zakona.

Članak 42.

Nadležno tijelo dužno je čuvati potvrđeni popis birača najmanje pet godina od dana potvrđivanja.

Članak 43.

Svi podnesci, radnje i akti u svezi s upisom u popis birača te dopune i ispravci, oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Članak 44.

Nadležna tijela ovlaštena za obavljanje pojedinih radnji određenih ovim Zakonom, odgovorna su za pravodobno izvršavanje obveza sukladno utvrđenim rokovima.

Neizvršavanjem propisanih radnji u zakonom utvrđenim rokovima službene osobe u tijelima iz stavka 1. ovoga članka čine tešku povredu službene dužnosti.

Članak 45.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave.

Članak 46.

Ovlašćuje se čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propiše obrasce isprava, odnosno potvrda koje se izdaju iz popisa birača.

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o popisima birača (ťNarodne novineŤ, broj 19/92.).

Članak 48.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u ťNarodnim novinamaŤ.

Klasa: 013-02/07-01/01

Zagreb, 9. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

admin