ZAKON O POPISU STANOVNIŠTVA 2011.

HRVATSKI SABOR
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Proglašavam Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/80

Urbroj: 71-05-03/1-10-2

Zagreb, 20. srpnja 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sadržaj, priprema, organizacija i provedba Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (u daljnjem tekstu: Popis), povjerljivost podataka Popisa, obveze državnih i drugih tijela uključenih u Popis, prava i obveze građana kao davatelja popisnih podataka, te sudionika u provedbi Popisa i obradi podataka nakon provedenog Popisa, objavljivanje popisnih rezultata i financiranje Popisa.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Zakonu koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

U smislu ovog Zakona pod stanovništvom koje se popisuje podrazumijevaju se osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, bez obzira na to nalaze li se u vrijeme Popisa u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, te osobe koje u kritičnom trenutku Popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj.

U smislu ovog Zakona kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno stanuju i troše svoje primitke za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, prehrana i sl.), odnosno osoba koja u naselju popisa živi sama i nema kućanstvo u drugom naselju Republike Hrvatske ili inozemstvu (samačko kućanstvo). Kućanstvom se smatra i tzv. institucionalno kućanstvo, tj. kućanstvo sastavljeno od osoba koje žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, objektima vojske, policije, pravosuđa, kampovima za smještaj izbjeglica i prognanika i sl.

U smislu ovog Zakona stan je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, koja se sastoji od jedne ili više soba s odgovarajućim pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, predsoblje, kupaonica, zahod i sl.) ili bez pomoćnih prostorija i ima svoj poseban ulaz.

Članak 3.

U Republici Hrvatskoj Popis će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa.

Neposredno nakon provedenog Popisa provest će se Kontrolni popis na reprezentativnom uzorku popisnih krugova radi ocjenjivanja obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

Članak 4.

Popisom će se obuhvatiti sljedeće jedinice popisa:

1) stanovništvo,

2) kućanstva osoba iz točke 1. ovog članka,

3) stanovi i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi prema definiciji stana iz članka 2. ovog Zakona, ali se u vrijeme Popisa koriste za stanovanje.

Članak 5.

Popisom se neće obuhvatiti diplomatsko osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj i predstavnici međunarodnih organizacija i tijela ni članovi njihovih obitelji koji s njima borave u Republici Hrvatskoj.

Popisom se neće obuhvatiti stanovi u vlasništvu stranih država u kojima stanuje strano diplomatsko ili vojno osoblje.

Članak 6.

Jedinice popisa iz članka 4. ovog Zakona popisuju osobe koje su osposobljene i ovlaštene za provedbu Popisa (u daljnjem tekstu: popisivači).

Podatke o osobama popisivači će prikupljati na Popisnici, a podatke za kućanstvo i stan na Upitniku za kućanstvo i stan.

Članak 7.

Osobe iz članka 4. ovog Zakona dužne su na pitanja u Popisu dati točne i potpune odgovore.

Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe iz članka 4. ovog Zakona mogu se slobodno izjasniti.

Članak 8.

Odgovori će se u Popisu upisivati hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo dobiti na uvid ogledne primjerke Popisnice i Upitnika za kućanstvo i stan na jeziku i pismu nacionalne manjine kojoj pripadaju.

Članak 9.

Podatke o odsutnim osobama koje su obuhvaćene Popisom daje član kućanstva koji može dati najtočnije podatke o odsutnom članu kućanstva, a za djecu do petnaest godina jedan od roditelja, usvojitelj ili skrbnik.

Ako popisivač u vrijeme popisivanja ne zatekne osobu obuhvaćenu Popisom, a podatke ne može prikupiti na način propisan u stavku 1. ovog članka, ostavit će osobi pisanu obavijest o dužnosti davanja podataka u nadležnome popisnom centru najkasnije do 28. travnja 2011.

Obavijest iz stavka 2. ovog članka sadrži podatke o radnom vremenu i sjedištu (adresi) nadležnoga popisnog centra.

II. POVJERLJIVOST PODATAKA POPISA

Članak 10.

Popisivači i ostale osobe koje sudjeluju u Popisu ili obavljaju druge poslove u vezi s Popisom dužni su obavljati zadane poslove savjesno, kvalitetno i odgovorno.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su trajno čuvati kao službenu tajnu sve podatke prikupljene od pojedinaca koji se odnose na njihove osobne, obiteljske i imovinske prilike.

Članak 11.

Individualni podaci prikupljeni Popisom za potrebe službene statistike koriste se isključivo za statističke svrhe.

Na zaštitu i povjerljivost individualnih statističkih podataka prikupljenih Popisom primjenjuju se odredbe Zakona o službenoj statistici.

III. SADRŽAJ POPISA

Članak 12.

Popisom osoba iz članka 4. točke 1. ovog Zakona prikupit će se sljedeći podaci: prezime i ime; datum rođenja; identifikacijski broj osobe (OIB ili broj osobne iskaznice); spol; bračno stanje; vrsta zajednice u kojoj osoba živi; broj živorođene djece; prebivalište/boravište; prisutnost u naselju popisa u trenutku Popisa; razlog odsutnosti/prisutnosti; vrijeme odsutnosti/prisutnosti; vrijeme namjere odsutnosti/prisutnosti; mjesto odsutnosti/mjesto stanovanja; mjesto rođenja; mjesto stanovanja majke u vrijeme rođenja osobe; mjesto iz kojeg se osoba doselila te godina i razlog doseljenja; strana zemlja iz koje se osoba doselila te godina i razlog doseljenja; državljanstvo; narodnost; materinski jezik; vjera; postignuto obrazovanje; pismenost; pohađanje škole/studija; znanje korištenja računalnih operacija; položaj u zaposlenju; zanimanje; djelatnost; položaj u aktivnosti; vrsta mjesta rada; glavni izvori sredstava za život; uzdržavanost osobe i status uzdržavatelja; mjesto rada/školovanja; učestalost vraćanja u naselje popisa; sredstvo putovanja na posao/školu; postojanje teškoća u obavljanju svakodnevnih aktivnosti; vrsta teškoće; fizička pokretljivost osobe; uzrok teškoće; korištenje pomoći druge osobe u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Članak 13.

Popisom kućanstava iz članka 4. točke 2. ovog Zakona prikupit će se sljedeći podaci: prezime i ime osobe prema kojoj se određuju odnosi članova kućanstva (referentna osoba); srodnički i obiteljski sastav kućanstva; tip kućanstva; osnova po kojoj se kućanstvo koristi stanom; posjedovanje osobnog računala; korištenje interneta; površina korištenoga poljoprivrednog zemljišta te broj stoke i peradi.

Članak 14.

Popisom stanova i ostalih stambenih jedinica iz članka 4. točke 3. ovog Zakona prikupit će se sljedeći podaci: vrsta i način korištenja stambene jedinice; vlasništvo stana; površina stana; broj soba u stanu; površina kuhinje; kupaonica i zahod u stanu; vrste instalacija u stanu; način grijanja stana; vrsta energenata; klimatizacija; vrsta zgrade u kojoj se nalazi stan; položaj stana u zgradi; godina izgradnje zgrade u kojoj se nalazi stan.

Članak 15.

U ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske neće biti uključene osobe iz članka 2. točke 1. ovog Zakona:

– koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalište, a u kritičnom trenutku Popisa su odsutne dulje od jedne godine ili namjeravaju biti odsutne dulje od jedne godine, a u Republiku Hrvatsku ne dolaze tjedno. Izuzetak su diplomatsko i vojno osoblje Republike Hrvatske zajedno s članovima njihovih obitelji, bez obzira na trajanje odsutnosti u inozemstvu,

– koje u Republici Hrvatskoj imaju boravište kraće od jedne godine i ne namjeravaju ostati u Republici Hrvatskoj dulje od jedne godine,

– studenti koji studiraju u inozemstvu bez obzira na učestalost dolaska u Republiku Hrvatsku, s izuzetkom studenata koji svakodnevno prelaze granicu.

 

IV. ORGANIZACIJA POPISA

 

Članak 16.

Popis priprema, organizira i provodi Državni zavod za statistiku u suradnji s tijelima određenim ovim Zakonom.

Popis se provodi prema metodologiji kojom se uređuje priprema, organizacija, provedba i obrada podataka Popisa (u daljnjem tekstu: Metodologija popisa).

Kontrolni popis iz članka 3. stavka 2. ovog Zakona provodi se prema Metodologiji za kontrolu obuhvata i kvalitete podataka prikupljenih Popisom.

Članak 17.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donosi metodologije iz članka 16. stavka 2. i 3. ovog Zakona, Program publiciranja i Kalendar objavljivanja statističkih podataka u kojima će se najaviti rezultati Popisa.

Članak 18.

Radi osiguranja ispravne primjene metodologija iz članka 16. ovog Zakona, ravnatelj Državnog zavoda za statistiku imenuje:

– koordinatore za područje pojedine županije i Grada Zagreba,

– instruktore za područje pojedine ispostave,

– kontrolore za područje popisnih centara.

Članak 19.

Državni zavod za statistiku obavlja sljedeće poslove:

– tiska i distribuira popisne obrasce, upute i ostale materijale za pripremu i provedbu Popisa,

– obavještava javnost o cilju, značenju i sadržaju Popisa,

– izrađuje upute za sudionike u Popisu i nadzire njihovu jedinstvenu primjenu,

– organizira i nadzire stručno-metodološko osposobljavanje sudionika u Popisu,

– pruža stručno-metodološku pomoć sudionicima u Popisu,

– preuzima popisnu građu,

– odlučuje o izboru tehnologije unosa i obrade podataka na računalu,

– obavlja kontrolu, ručnu i strojnu pripremu popisne građe za obradu,

– obrađuje popisne podatke,

– priprema, organizira i provodi Kontrolni popis,

– izrađuje prve i konačne rezultate Popisa,

– objavljuje i diseminira statističke podatke prikupljene Popisom,

– brine se o smještaju, čuvanju i uništenju popisne građe,

– planira, raspoređuje i raspolaže financijskim sredstvima za obavljanje Popisa u skladu s ovim Zakonom,

– obavlja i druge poslove u vezi s Popisom.

Članak 20.

U pripremi, organizaciji i provedbi Popisa u okviru svoje nadležnosti sudjeluju i:

– Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija,

– Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Ministarstvo obrane,

– Ministarstvo pravosuđa,

– Državna geodetska uprava.

Članak 21.

Popis će se provesti na temelju službenih podataka iz Registra prostornih jedinica koje će, kao tehničku dokumentaciju za provođenje Popisa, Državna geodetska uprava dostaviti Državnom zavodu za statistiku, županijskim popisnim povjerenstvima i Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba.

Tehničku dokumentaciju za provođenje Popisa izradit će Državna geodetska uprava putem povjerenstva sastavljenog od službenika Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, njezinih područnih ureda za katastar i tijela nadležnog za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Podaci o prostornim jedinicama, ulicama i kućnim brojevima zgrada moraju odražavati stanje na dan 31. prosinca 2010.

Ravnatelj Državne geodetske uprave donijet će, uz suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za statistiku, provedbene upute za izradu tehničke dokumentacije za provođenje Popisa u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 22.

Tehnička dokumentacija iz članka 21. ovog Zakona sastoji se od popisa prostornih jedinica, preglednih kartografskih prikaza, skica statističkih i popisnih krugova te obrazaca PK − Podaci o popisnom krugu za sve prostorne jedinice relevantne za provođenje Popisa (država − ujedno i statistička prostorna jedinica 1. razine, statističke prostorne jedinice 2. razine, županije i Grad Zagreb − statističke prostorne jedinice 3. razine, gradove i općine, jedinice mjesne samouprave – gradski kotari, gradske četvrti i područja mjesnih odbora, naselje, statistički krug, popisni krug, ulica i trg te zgrada s pripadajućim kućnim brojevima).

Članak 23.

Državna geodetska uprava dužna je popise prostornih jedinica i pregledne kartografske prikaze relevantne za Popis iz članka 22. ovog Zakona predati Državnom zavodu za statistiku do 15. siječnja 2011. u analognom i digitalnom obliku.

Državna geodetska uprava dužna je, putem povjerenstva iz članka 21. ovog Zakona, pripadajuće popise, pregledne kartografske prikaze, skice statističkih i popisnih krugova te obrasce PK – Podaci o popisnom krugu predati županijskim popisnim povjerenstvima i Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba do 28. veljače 2011.

Članak 24.

Radi osiguranja ažurne tehničke dokumentacije iz članka 21. ovog Zakona nadležna tijela u razdoblju od 1. siječnja 2011. do 15. svibnja 2011. neće mijenjati nazive, granice i područja županija, Grada Zagreba, gradova i općina, naselja, jedinica mjesne samouprave, statističkih i popisnih krugova, ulica, trgova te kućne brojeve zgrada.

Članak 25.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija provodi popis državljana Republike Hrvatske na radu u diplomatskim i drugim predstavništvima Republike Hrvatske te međunarodnim organizacijama i članova njihovih obitelji koji s njima borave u inozemstvu.

Članak 26.

Ministarstvo unutarnjih poslova provodi popis:

– osoba koje stanuju u policijskim postajama i ostalim objektima Ministarstva unutarnjih poslova,

– polaznika obrazovnih ustanova smještenih u objektima Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 27.

Ministarstvo obrane provodi popis:

– osoba na dragovoljnom služenju vojnog roka,

– vojnih osoba (djelatna vojna osoba, pričuvnik i kadet), državnih službenika i namještenika koji stanuju u vojnim objektima,

– pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 28.

Ministarstvo pravosuđa provodi popis osoba na izdržavanju:

– kazne zatvora,

– kazne maloljetničkog zatvora,

– kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku,

– supletorne kazne zatvora,

– mjere pritvora,

– mjere upućivanja u odgojni zavod.

Ministarstvo pravosuđa provodi popis zaposlenika koji stanuju u smještajnim prostorima kaznenih tijela.

Članak 29.

Način provedbe popisa za osobe iz članaka 25. do 28. ovog Zakona utvrđuje se naputkom koji donosi ravnatelj Državnog zavoda za statistiku, uz suglasnost nadležnih ministara.

Popis osoba navedenih u člancima 25. do 28. ovog Zakona provest će povjerenstva za provedbu Popisa koje imenuju nadležni ministri.

Članak 30.

Radi pripreme, organizacije i provedbe Popisa 2011. osnivaju se tijela:

– županijska popisna povjerenstva i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba za područje županija, odnosno Grada Zagreba,

– popisna povjerenstva ispostava za područje gradova i općina, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba,

– popisni centri za područje dijela grada ili općine, odnosno gradske četvrti Grada Zagreba.

Članak 31.

Županijsko popisno povjerenstvo i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba osniva župan, odnosno gradonačelnik Grada Zagreba najkasnije do 30. rujna 2010.

Županijsko popisno povjerenstvo, odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba ima najviše 7 članova.

Obvezni članovi Županijskoga popisnog povjerenstva su župan, koordinator iz članka 18. ovog Zakona, voditelj područne jedinice Državnog zavoda za statistiku u županiji i pročelnik područnog ureda za katastar Državne geodetske uprave.

Ostali članovi Županijskoga popisnog povjerenstva su predstavnici tijela i službi županije čija redovita djelatnost pridonosi uspješnom obavljanju Popisa.

Predsjednik Županijskoga popisnog povjerenstva je župan, a tajnik je voditelj područne jedinice Državnog zavoda za statistiku u županiji.

Obvezni članovi Popisnog povjerenstva Grada Zagreba su gradonačelnik Grada Zagreba, koordinator iz članka 18. ovog Zakona, načelnik službe nadležne za poslove službene statistike Grada Zagreba i pročelnik Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

Ostali članovi Povjerenstva imenuju se iz reda predstavnika tijela i službi Grada Zagreba čija redovita djelatnost pridonosi uspješnom obavljanju Popisa.

Predsjednik Popisnog povjerenstva Grada Zagreba je gradonačelnik Grada Zagreba, a tajnik je načelnik službe nadležne za poslove službene statistike Grada Zagreba.

Članak 32.

Županijsko popisno povjerenstvo osniva ispostave za provedbu Popisa u gradovima i gravitirajućim općinama na području županije uz prethodnu suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za statistiku najkasnije do 15. studenoga 2010.

Županijsko popisno povjerenstvo imenuje članove popisnih povjerenstava ispostava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo ispostave).

Povjerenstvo ispostave ima najviše 5 članova.

Predsjednik Povjerenstva ispostave je gradonačelnik, a ostali članovi imenuju se iz reda načelnika općina odnosno predstavnika tijela i stručnih službi na području ispostave.

U slučaju da je ispostava osnovana za područje više gradova i općina na području županije, predsjednik je gradonačelnik grada s najvećim brojem stanovnika, a ostali članovi imenuju se iz reda gradonačelnika, odnosno načelnika gravitirajućih gradova i općina, odnosno predstavnika tijela i stručnih službi na području ispostave.

Popisno povjerenstvo Grada Zagreba osniva ispostave za provedbu Popisa u gradskim četvrtima Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost ravnatelja Državnog zavoda za statistiku.

Popisno povjerenstvo Grada Zagreba imenuje članove popisnih povjerenstava ispostava Grada Zagreba.

Predsjednik Popisnog povjerenstva ispostave Grada Zagreba je predsjednik Vijeća gradske četvrti, a ostali članovi imenuju se iz reda predstavnika tijela i stručnih službi Grada Zagreba.

U radu ispostave sudjeluju instruktori.

Članak 33.

Županijsko popisno povjerenstvo i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba osniva popisne centre u gradovima i općinama, odnosno gradskim četvrtima Grada Zagreba najkasnije do 31. siječnja 2011.

Za područje grada i gradske četvrti Grada Zagreba osniva se jedan ili više popisnih centara, a za područje općine u pravilu jedan popisni centar.

Popisnim centrom upravlja voditelj popisnog centra kojeg imenuje Županijsko popisno povjerenstvo, odnosno Popisno povjerenstvo Grada Zagreba.

Članak 34.

Županijsko popisno povjerenstvo i Popisno povjerenstvo Grada Zagreba obavlja sljedeće poslove:

– predlaže imenovanje kontrolora ravnatelju Državnog zavoda za statistiku,

– imenuje popisivače i izdaje im ovlaštenja za Popis,

– obračunava i isplaćuje naknade za rad kontrolora i popisivača,

– koordinira i nadzire rad popisnih povjerenstava ispostava,

– obavještava stanovništvo na svom području o Popisu,

– osigurava prostorije za rad ispostava i podučavanje sudionika u Popisu te smještaj popisnih obrazaca i ostalog materijala za Popis,

– razmatra stanje poslova u pripremi i provedbi Popisa te poduzima odgovarajuće aktivnosti za rješavanje problema,

– nadzire rad popisnih centara neposredno i preko ispostava na svom području,

– osigurava prostor za preuzimanje i čuvanje popisne građe,

– izrađuje prve rezultate Popisa za područje županije odnosno Grada Zagreba prema uputama Državnog zavoda za statistiku,

– upotrebljava i raspoređuje primljena financijska sredstva za Popis u skladu s ovim Zakonom te dostavlja Državnom zavodu za statistiku cjelovito izvješće o utrošenim sredstvima prema njegovim uputama,

– obavlja i druge poslove u vezi s Popisom.

Članak 35.

Povjerenstvo ispostave obavlja sljedeće poslove:

– predlaže županijskom popisnom povjerenstvu odnosno Popisnom povjerenstvu Grada Zagreba imenovanje voditelja popisnih centara, kontrolora i popisivača,

– obavještava stanovništvo na svom području o Popisu,

– preuzima popisne obrasce i ostali pribor i raspoređuje popisnim centrima na svom području,

– osigurava prostor za poduku kontrolora i rad popisnih centara na svom području,

– nadzire rad voditelja popisnih centara,

– izrađuje prve rezultate Popisa za područje ispostave prema uputama Državnog zavoda za statistiku,

– obavlja i druge poslove u vezi s Popisom.

Članak 36.

U popisnim centrima obavljaju se sljedeći poslovi:

– poduka popisivača,

– preuzimanje popisnih obrazaca i ostaloga popisnog materijala od Povjerenstava ispostava,

– raspoređivanje popisivača po popisnim krugovima,

– sastanci kontrolora s popisivačima,

– dežurstva za popisivanje prema članku 9. stavku 2. ovog Zakona,

– kontrola popisne građe,

– zaprimanje popisne građe od popisivača,

– izrada prvih rezultata Popisa za područje popisnog centra prema uputama Državnog zavoda za statistiku,

– ostali poslovi u vezi s Popisom.

Članak 37.

Državni zavod za statistiku objavit će prve rezultate Popisa do 30. lipnja 2011., a konačne rezultate Popisa prema programima publiciranja i kalendarima objavljivanja statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku.

S obzirom na metodologiju Popisa utvrđenu ovim Zakonom službeni rezultati popisa stanovništva nisu osnova za uspoređivanje s drugim državnim evidencijama koje se vode o osobnim statusima građana.

Članak 38.

Svi sudionici Popisa: popisivači, kontrolori, instruktori i koordinatori, voditelji popisnih centara, članovi Popisnog povjerenstva županije, odnosno Grada Zagreba i Povjerenstva ispostava, moraju usvojiti odgovarajući dio Metodologije na poduci čije trajanje i sadržaj utvrđuje Državni zavod za statistiku.

V. FINANCIRANJE POPISA

Članak 39.

Sredstva za financiranje pripreme, organizacije i provedbe Popisa, obrade i objavljivanja rezultata Popisa osiguravaju se u Državnom proračunu za 2010., 2011. i 2012. godinu.

Članak 40.

Sredstva za financiranje poslova Državne geodetske uprave, navedenih u članku 21. i 22. ovog Zakona, iznose 13.500.000,00 kuna i osiguravaju se za glavu 07525 Državna geodetska uprava i raspoređuju na:

2010. godinu u iznosu od 10.000.000,00 kuna

2011. godinu u iznosu od 3.500.000,00 kuna.

Članak 41.

Sredstva za financiranje poslova Državnog zavoda za statistiku u Popisu, osim sredstava iz članka 40. ovog Zakona, iznose 161.417.000,00 kuna i raspoređuju se na:

2010. godinu u iznosu od 2.120.000,00 kuna,

2011. godinu u iznosu od 146.079.000,00 kuna,

2012. godinu u iznosu od 13.218.000,00 kuna.

Članak 42.

Za obavljanje poslova na Popisu popisivačima i kontrolorima pripada naknada koja se ne smatra primitkom tih osoba od kojeg se utvrđuje dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Članak 43.

Sredstva za organizaciju i provođenje Popisa u županijama i Gradu Zagrebu raspoređuje ravnatelj Državnog zavoda za statistiku prema udjelu procijenjenog broja jedinica popisa pojedine županije i Grada Zagreba u ukupnom broju procijenjenih jedinica Popisa.

Do završetka Popisa 75% sredstava iz stavka 1. ovog članka doznačit će se Povjerenstvu iz članka 31. ovog Zakona, preko županija i Grada Zagreba.

Preostali dio od 25% sredstava iz stavka 1. ovog članka koristit će se za korekciju doznačenih sredstava prema stvarno utvrđenom broju popisanih jedinica prema prvim rezultatima Popisa.

Sredstva prema konačnom obračunu doznačit će se Povjerenstvu iz članka 31. ovog Zakona do 15. srpnja 2011.

Isplatu financijskih sredstava doznačenih Povjerenstvu odobravaju predsjednik Povjerenstva i koordinator Državnog zavoda za statistiku.

Za zakonito i namjensko korištenje sredstava Povjerenstva odgovorni su predsjednik Povjerenstva i koordinator Državnog zavoda za statistiku.

Članak 44.

Sredstva za financiranje poslova Popisa moraju se upotrebljavati namjenski i racionalno.

Državna geodetska uprava podnijet će Hrvatskom saboru izvješće o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima iz članka 40. ovog Zakona do 30. travnja 2011.

Povjerenstvo iz članka 31. ovog Zakona podnijet će izvješće o utrošenim sredstvima ravnatelju Državnog zavoda za statistiku do 30. rujna 2011.

Državni zavod za statistiku podnosit će izvješća Hrvatskom saboru o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenima za Popis u prethodnoj godini do 30. lipnja tekuće godine, a konačno izvješće i obračun do 30. lipnja 2013.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom od 300,00 do 800,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osoba koja odbije dati podatke koje od nje traži popisivač ili druga ovlaštena osoba za Popis ili ako da netočne ili nepotpune podatke,

2. osoba koja se ne odazove na pisanu obavijest popisivača u skladu sa člankom 9. stavkom 2. ovog Zakona.

Članak 46.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. popisivač ili druga osoba ovlaštena za Popis ako u Popisnicu ili Upitnik za kućanstvo i stan unosi podatke različite od iskaza osobe obuhvaćene Popisom,

2. popisivači i ostale osobe koje sudjeluju u Popisu ako se ne pridržavaju odredaba Zakona o službenoj statistici koje se odnose na zaštitu i povjerljivost statističkih podataka,

3. popisivači i ostale osobe koje sudjeluju u Popisu ako ne postupaju u skladu s odredbama članka 10. stavka 2. ovog Zakona.

Članak 47.

Novčanom kaznom od 4.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. osoba koja objavi individualne podatke dobivene od osoba iz članka 10. ovog Zakona,

2. osoba koja ne postupi u skladu s naputkom iz članka 50. ovog Zakona.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Naputak iz članka 29. stavka 1. ovog Zakona ravnatelj Državnog zavoda za statistiku dužan je donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 49.

Uništavanje osnovne popisne građe obavlja se nakon završetka unosa popisnih podataka na računalni medij, obavljenih kontrola, odnosno osnovne faze obrade Popisa i izlučivanja dijela popisne građe za Hrvatski državni arhiv na temelju naputka ravnatelja Državnog zavoda za statistiku.

Ravnatelj Državnog zavoda za statistiku donijet će naputak iz stavka 1. ovog članka u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Članak 50.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ťNarodnim novinamaŤ.

Klasa: 953-02/10-01/01

Zagreb, 15. srpnja 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

admin