Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

Odlukom o novčanoj pomoć za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09. 20/10. 6/11 i 12/11) utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), koju u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba, osigurava Grad Zagreb. 

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj: 
– za dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009. ; 
– koji je državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti; 
– ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti. 

Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka. 

Visina novčane pomoći od 1. srpnja 2011. iznosi:
– za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine; 
– za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine; 
– za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina. 

Prvi godišnji obroci novčanih pomoći isplatit će se u roku 60 dana od konačnosti zaključka o pravu na novčanu pomoć. 

Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti: 
– dokaz o državljanstvu, 
– dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu , 
– dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu. 
Ured može prema potrebi zahtijevati i druge dokaze. 

Ured odlučuje zaključkom o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom. 
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka podnositelju zahtjeva ili korisniku prava preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna. 

Pravo na novčanu pomoć prestaje:
– za prvo dijete isplatom drugog obroka; 
– za drugo dijete isplatom četvrtog obroka; 
– za treće i svako daljnje dijete isplatom šestog obroka; 
– posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište bilo kojeg roditelja ili djeteta za kojeg je podnesen zahtjev odnosno posljednjeg dana u mjesecu u kojem je prestao privremeni ili stalni boravak roditelju strancu u Gradu Zagrebu, o čemu će se odlučivati po službenoj dužnosti; 
– ako korisnik prava u roku od 60 dana od dana promjene adrese stanovanja bio kojeg člana zajedničkog kućanstva, ne dokaže prijavu na zajedničku adresu stanovanja s djecom. 

Korisnik prava na novčanu pomoć dužan je Uredu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava u roku 15 dana od dana nastanka promjene
Korisnik prava dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose u roku što ga odredi Ured. U suprotnom Ured će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom. 

Gdje podnijeti zahtjev ukoliko ispunjavate ranije navedene uvjete? 

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured) na adresi Vodnikova 14. 
Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete može podnijeti zahtjev u roku 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju. 

Napomena: 

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, a koja je stupila na snagu 13. srpnja 2011. Istom se briše članak 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, a koji je stupio na snagu 1.7.2011. 
Navedenim člankom korisnicima prava na novčanu pomoć kojima je isplaćen veći iznos novčane pomoći u odnosu na umanjene iznose određene nakon 1.7.2011., prestaje pravo na isplatu, dok korisnicima kojima nije isplaćen iznos novčane pomoći do visine umanjenih iznosa određenih nakon 1.7.2011., pripada pravo na razliku iznosa novčane pomoći. 

Kako je navedeni članak brisan, svim korisnicima koji su ostvarivali pravo na isplatu novčanih iznosa do 1.7.2011., Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, nastavit će s pripadajućim isplatama tijekom kalendarske godine, a temeljem ranije dobivenih zaključaka o priznavanju prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta i u njima navedenih iznosa. 


 

ZAHTJEV (obrazac)

 

NAPOMENA ZA RODITELJE KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEVE ZA DIJETE ROĐENO DO 30. 06. 2011.

Roditelju djeteta rođenog do 30. lipnja 2011. i posvojitelju malodobnog djeteta s rješenjem o posvojenju koje je postalo pravomoćno do 30. lipnja 2011. koji je podnio zahtjev do 31. prosinca 2011. isplatit će se iznos novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta prema Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09).

Prvi obrok novčane pomoći roditeljima je isplaćen sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/10) te će razlika do prvog obroka biti isplaćena tijekom 2012., a daljnja dinamika isplate obroka bit će izvršena prema članku 3. Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09).”

Slijedom navedenog, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom donijet će navedenim korisnicima zamjenske zaključke s iznosom koji im pripada i načinom na koji će se izvršiti isplata novčanih iznosa.

Petar Glušica