Pravna pomoć – izvještaj 2009.

Vijeće bošjačke nacionalne manjine Grada Zagreba u okviru svog programa rada pokrenulo je pružanje besplatne primarne pravne pomoći pripadnicima bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba.
Primarna pravna pomoć obuhvaća:
-opću pravnu informaciju
-pravni savjet
-pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
-zastupanje u upravnim stvarima
-pravna pomoć u mirnom izvan sudskom rješavanju sporova
-zastupanje pred Europskim sudom za Ijudska prava i medunarodnim organizacijama, ako je u skladu s  međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

Besplatna primarna pravna pomoć davat će se utorkom od 16 do 18 sati, u prostorijama Vijeća BNMGZ,  Trnjanska cesta 35. Besplatnu pravnu pomoć pružat će odvjetnik koji posjeduje iskustva vezana za  problematiku nacionalnih manjina.

Molimo da se javite na navedenu adresu sa konkretnim problemima kako bi mogli što prije početi sa radom.


Predbilježbe se mogu izvršiti:
-osobnim dolaskom u prostorije Vijeća BNMGZ, Trnjanska cesta 35,
-telefonom na broj 01 63 14 109
-telefaxom na broj 01 63 14 111
-elektronskom poštom na e-mail: vbnmgz@zg.t-com.hr

Nositelj projekta: Hilmo Hairlić, vijećnik VBNMGZ

UVJETI ZA PRUŽANJE BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI:

– Molbu odnosno zahtjev za BESPLATNU PRIMARNU PRAVNU POMOĆ, isključivo u pisanom obliku, uz predočenje  osobne iskaznice osobno predati u Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Trnjanska cesta 35.
– Uz molbu potrebno priložiti:
– potvrdu o prebivalištu u Zagrebu, izdanu od MUP-a Republike Hrvatske, Policijska uprava Zagreb
– presliku dokumenta iz kojeg se može iščitati da se tražitelj BESPLATNE PRIMARNE PRAVNE POMOĆI nacionalno izjašnjava BOŠNJAK ( “Uvjerenje o upisu u popis birača” izdano u Gradskom uredu za opću upravu, Grad Zagreb, koje se izdaje na zahtjev stranke u svrhu pružanja besplatne primarne pravne pomoći od strane Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba;
ili “Izvod iz matične knjige rođenih” ili “Izvod iz matične knjige vjenčanih”)

Komisiju za zaprimanje molbi za besplatnu primarnu pravnu pomoć sačinjavaju članovi Odbora za ljudska prava i ustavno pravni položaj Bošnjaka:
– Kemal Bukvić
– Benjamin Terzić
– Jasna Šehović
– Hilmo Hairlić – nositelj projekta BESPLATNA PRIMARNA PRAVNA POMOĆ


U Zagrebu, 22.10.2009. godine

Petar Glušica